НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

03.04.2013                                      Київ                                         № 369


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26.04.2013 за № 685/23217

Про затвердження Процедури встановлення та перегляду тарифів на послуги з транспортування, розподілу, постачання природного газу, закачування, зберігання та відбору природного газу

Відповідно до Законів України «Про природні монополії», «Про засади функціонування ринку природного газу», Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Процедуру встановлення та перегляду тарифів на послуги з транспортування, розподілу, постачання природного газу, закачування, зберігання та відбору природного газу, що додається.

2. Управлінню цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії  С.Тітенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
03.04.2013 № 369

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26.04.2013 за № 685/23217

ПРОЦЕДУРА

встановлення та перегляду тарифів на послуги з транспортування, розподілу, постачання природного газу, закачування, зберігання та відбору природного газу

І. Загальні положення

1.1. Ця Процедура розроблена відповідно до Податкового кодексу України, Законів України «Про природні монополії», «Про засади функціонування ринку природного газу», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики».

1.2. Ця Процедура застосовується Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, при встановленні або перегляді тарифів:

на транспортування природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ магістральними трубопроводами;

на транспортування природного газу та газу (метану) вугільних родовищ розподільними трубопроводами;

на постачання природного газу та газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом;

на закачування, зберігання та відбір природного газу, газу (метану) вугільних родовищ.

1.3. Ця Процедура поширюється на всіх суб'єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність із транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами та їх розподілу, із постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом, із зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ або мають намір здійснювати таку господарську діяльність (далі – суб'єкт господарювання).

1.4. У цій Процедурі терміни вживаються в таких значеннях:

базовий період – період тривалістю рік, який передує планованому періоду;

елемент витрат – сукупність економічно однорідних витрат суб'єкта господарювання;

заява – письмове звернення суб’єкта господарювання до НКРЕ про встановлення або перегляд тарифів, передбачених цією Процедурою;

інвестиційна програма – план капітальних інвестицій та капітальних вкладень, який містить комплекс робіт та заходів, графік їх виконання та джерела їх фінансування;

нецільове використання коштів – використання коштів, передбачених установленою структурою тарифу та/або схваленою інвестиційною програмою на інші цілі;

перегляд тарифу – зміна рівня тарифу та/або його структури шляхом встановлення;

перехресні субсидії – переміщення коштів або розподіл витрат у межах одного підприємства або між спорідненими підприємствами для фінансової підтримки одного підприємства або виду діяльності за рахунок іншого;

планований період – період тривалістю календарний рік, на який здійснюється розрахунок тарифу;

планована тарифна виручка – установлений структурою тарифу дохід суб'єкта господарювання на планований період для фінансування його обґрунтованих витрат;

попередній період – період тривалістю рік, який передує базовому періоду;

структура тарифу (планованої тарифної виручки) – перелік елементів витрат суб'єкта господарювання при здійсненні відповідного виду діяльності, що групуються за елементами витрат собівартості відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року № 318, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 року за № 27/4248, та витрат із прибутку;

тариф – грошове відображення вартості надання послуги за її кількісну одиницю;

тариф на відбір природного газу з ПСГ – виражена у грошовій формі вартість реалізації замовнику послуги з відбору з підземного сховища газу газозберігаючим підприємством 1000 кубічних метрів природного газу;

тариф на закачування природного газу в ПСГ – виражена у грошовій формі вартість реалізації замовнику послуги із закачування в підземне сховище газу газозберігаючим підприємством 1000 кубічних метрів природного газу;

тариф на зберігання природного газу в ПСГ – виражена у грошовій формі вартість реалізації замовнику послуги із зберігання в підземному сховищі газу газозберігаючим підприємством 1000 кубічних метрів природного газу;

тариф на постачання природного газу та газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом (тариф на постачання природного газу) – виражена у грошовій формі вартість реалізації замовнику послуги з постачання газопостачальним підприємством 1000 кубічних метрів природного газу;

тариф на транспортування природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ магістральними трубопроводами в межах території провадження ліцензованої діяльності газорозподільного підприємства (тариф на транспортування природного газу) – виражена у грошовій формі вартість реалізації замовнику послуги із транспортування газотранспортним підприємством 1000 кубічних метрів природного газу магістральними трубопроводами в межах території провадження ліцензованої діяльності газорозподільного підприємства;

тариф на транспортування природного газу та газу (метану) вугільних родовищ розподільними трубопроводами (тариф на розподіл природного газу) –виражена у грошовій формі вартість реалізації замовнику послуги із транспортування розподільними трубопроводами газорозподільним підприємством 1000 кубічних метрів природного газу;

тарифна виручка – дохід, отриманий від надання послуг за ліцензованим видом діяльності за установленим НКРЕ тарифом.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про природні монополії», «Про засади функціонування ринку природного газу» та «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

1.5. Тариф установлюється НКРЕ за умови наявності у суб'єкта господарювання відповідної чинної ліцензії.

1.6. Суб'єкт господарювання зобов'язаний використовувати тарифну виручку, отриману при провадженні відповідного виду діяльності, виключно за елементами витрат, що передбачені встановленою структурою тарифу.

1.7. Суб'єкт господарювання забезпечує достовірність документів, що подаються ним згідно з цією Процедурою.

1.8. Рішення про встановлення або перегляд тарифів приймається НКРЕ на засіданнях у формі відкритих слухань.

1.9. Копія прийнятого рішення НКРЕ, завірена в установленому законодавством порядку, направляється суб'єкту господарювання не пізніше ніж на п’ятий робочий день з дня прийняття такого рішення.

ІІ. Вимоги до оформлення та подання заяви, документів, що додаються до неї

2.1. Для встановлення тарифу, визначеного у пункті 1.2 розділу І цієї Процедури, суб'єкт господарювання подає до НКРЕ не пізніше ніж за 30 робочих днів до початку планованого періоду заяву про встановлення тарифу (далі – заява) за формою, наведеною в додатку 1 до цієї Процедури, до якої додаються:

2.1.1. Пояснювальна записка до розрахунку тарифу.

2.1.2. Динаміка розвитку основних техніко-виробничих показників.

2.1.3. Розрахунок рівня тарифу на планований період.

2.1.4. Обсяг надання послуг (з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, транспортування природного газу розподільними трубопроводами, постачання природного газу, закачування, зберігання та відбору природного газу з підземних сховищ газу) з відповідними обґрунтуваннями.

2.1.5. Розрахунок витрат, пов’язаних із закупівлею природного газу, що використовується для забезпечення виробничо-технологічних витрат та нормативних втрат природного газу.

2.1.6. Розрахунок матеріальних витрат та динаміка цих витрат за попередній період, базовий період та очікувані зміни у планованому періоді з відповідними обґрунтуваннями.

2.1.7. Розрахунок витрат на оплату праці, відрахувань на соціальні заходи та інформація щодо показників витрат на оплату праці за попередній, базовий та на планований періоди з відповідними обґрунтуваннями.

2.1.8. Розрахунок амортизаційних відрахувань на планований період та динаміка цих витрат за попередній, базовий та на планований періоди з відповідними обґрунтуваннями.

2.1.9. Розрахунок інших витрат на планований період та динаміка цих витрат за попередній, базовий та на планований періоди з відповідними обґрунтуваннями.

2.1.10. Розрахунок прибутку з урахуванням суми капітальних інвестицій на планований період та динаміка відповідних показників за попередній, базовий та на планований періоди з відповідними обґрунтуваннями.

2.1.11. Інвестиційна програма, оформлена з дотриманням вимог порядку формування інвестиційних програм газопостачальних, газорозподільних, газотранспортних та газозберігаючих підприємств, встановленого НКРЕ, та розрахунок джерел її фінансування.

2.1.12. Копії фінансової звітності (за попередній звітний період) − баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до фінансової звітності.

2.2. Заява та документи, що додаються до неї, визначені пунктом 2.1 цього розділу, подаються до НКРЕ у паперовій (три примірники) і електронній формах та оформлюються суб'єктом господарювання, що провадить діяльність:

з транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами, − за формами, наведеними у додатках 1 - 7 до цієї Процедури;

з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, − за формами, наведеними у додатках 1, 2, 8 - 12 до цієї Процедури;

з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом, − за формами, наведеними у додатках 1, 2, 13-16 до цієї Процедури;

зі зберігання  природного газу, газу (метану) вугільних родовищ, − за формами, наведеними у додатках 1, 2, 17 - 22 до цієї Процедури.

2.3. Числова інформація в документах зазначається з точністю до одного знака після коми.

2.4. Суб'єкт господарювання зобов'язаний обґрунтовано розподілити загальновиробничі, адміністративні витрати та витрати на збут між ліцензованими НКРЕ видами господарської діяльності та іншими, крім ліцензованих, видами діяльності з документальним підтвердженням необхідності такого розподілу.

2.5. Суб'єкт господарювання обґрунтовує кожну складову витрат з відповідного виду ліцензованої НКРЕ діяльності, пов'язаних з операційною діяльністю, фінансових витрат (крім фінансових витрат, які включені до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку) та прибутку документами, визначеними пунктом 2.1 цього розділу.

2.6. Суб’єкт господарювання, який має намір провадити господарську діяльність, зазначену у пункті 1.3 розділу І цієї Процедури, подає заяву та документи, зазначені у пункті 2.1 цього розділу, одночасно із заявою про видачу відповідної ліцензії.

ІІІ. Порядок розгляду заяви

3.1. Заява та документи, що до неї додаються, перевіряються структурним підрозділом НКРЕ, до компетенції якого належить формування цінової, тарифної та інвестиційної політики в нафтогазовому комплексі, щодо її відповідності вимогам цієї Процедури.

У разі надання неповного пакета документів, визначеного пунктом 2.1 розділу ІІ цієї Процедури, заява не розглядається, про що НКРЕ повідомляє заявника у письмовій формі у 10-денний строк з дня надходження таких документів до НКРЕ та повертає їх заявнику.

У разі відповідності заяви та доданих до неї документів, визначених пунктом 2.1 розділу ІІ цієї Процедури, відповідний структурний підрозділ НКРЕ, до компетенції якого належить формування цінової, тарифної та інвестиційної політики в нафтогазовому комплексі, розглядає їх протягом 30 календарних днів з дня надходження до НКРЕ.

У разі потреби НКРЕ може звернутися до суб'єкта господарювання, що провадить або має намір провадити господарську діяльність, зазначену у пункті 1.3 розділу І цієї Процедури, щодо надання додаткових пояснень та обґрунтувань, які подаються суб'єктом господарювання до НКРЕ у визначений нею строк, підписані керівником та засвідчені печаткою суб’єкта господарювання.

Розгляд заяви призупиняється на строк, необхідний для доопрацювання структури тарифу або інвестиційної програми, якщо при розгляді структурними підрозділами  НКРЕ виникають питання, що потребують додаткового вивчення і доопрацювання, про що НКРЕ письмово повідомляє суб'єкта господарювання.

3.2. На підставі розгляду заяви та доданих до неї документів відповідний структурний підрозділ, до компетенції якого належать питання стратегічного планування та розвитку енергетичних ринків, готує:

висновок щодо фінансового стану суб’єкта господарювання, який має намір провадити господарську діяльність, зазначену у пункті 1.3 розділу І цієї Процедури;

висновок про фінансову спроможність і економічну доцільність здійснення відповідного виду господарської діяльності суб’єктом господарювання, який має намір провадити господарську діяльність, зазначену у пункті 1.3 розділу І цієї Процедури.

Відповідний структурний підрозділ, до компетенції якого належить організація здійснення контролю за додержанням ліцензійних умов, проводить аналіз результатів перевірок, за результатами якого готує висновок щодо дотримання суб'єктом господарювання ліцензійних умов у базовому періоді та виконання ним рішень НКРЕ.

Висновки, що підготовлені згідно з цим пунктом, за підписом керівника відповідного структурного підрозділу або особи, яка його заміщає, надаються структурному підрозділу, до компетенції якого належить формування цінової, тарифної та інвестиційної політики нафтогазового комплексу, протягом п’яти робочих днів з дня надходження заяви до НКРЕ.

3.3. Структурний підрозділ, до компетенції якого належить формування цінової, тарифної та інвестиційної політики в нафтогазовому комплексі, готує:

3.3.1. З урахуванням висновків, зазначених у пункті 3.2 цього розділу, висновок щодо ефективного та цільового використання коштів, передбачених чинною структурою тарифу.

3.3.2. Висновок щодо виконання суб'єктом господарювання заходів інвестиційної програми за попередній період та обґрунтованості інвестиційної програми на планований період.

3.3.3. Висновок щодо обґрунтованості інвестиційної програми на планований період суб’єкта господарювання, який має намір провадити господарську діяльність, зазначену у пункті 1.3 розділу І цієї Процедури.

3.3.4. Пропозиції щодо включення питання встановлення тарифу на засідання НКРЕ.

3.3.5. Проект рішення НКРЕ та проект структури тарифу (планованої тарифної виручки) згідно з формами, що наведені у додатках 23 та/або 24.

3.4. НКРЕ може відмовити суб’єкту господарювання у встановленні або перегляді тарифу або знизити його рівень у разі:

встановлення факту нецільового використання коштів, передбачених структурою встановленого тарифу, або фінансової неспроможності та економічної недоцільності здійснення відповідного виду ліцензованої діяльності суб’єктом господарювання, який має намір його провадити;

надання до НКРЕ недостовірної інформації або необґрунтованості складових витрат, визначених розділом ІІ цієї Процедури.

ІV. Умови перегляду тарифів

4.1. Перегляд рівня тарифу здійснюється як за ініціативою суб'єкта господарювання, так і НКРЕ за умови відповідного обґрунтування такого перегляду.

4.2. Суб'єкт господарювання має право звернутися до НКРЕ щодо перегляду рівня тарифу у разі:

4.2.1. Зміни обсягів надання послуг з відповідного виду ліцензованої діяльності (обсягів транспортування, розподілу, постачання, зберігання природного газу) у планованому періоді відносно врахованих при розрахунку тарифу більше ніж на 5 %.

4.2.2. Зміни собівартості, передбаченої структурою тарифу, внаслідок підвищення цін на паливо, сировину, матеріали, послуги, зростання витрат на оплату праці у зв’язку зі зміною законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати відносно врахованих при розрахунку тарифу більше ніж на 5 %.

4.3. НКРЕ може ініціювати перегляд тарифу у разі:

4.3.1. Установлення факту:

невикористання коштів, передбачених елементами витрат структури встановленого тарифу;

використання коштів у розмірах, що не були передбачені елементами витрат структури встановленого тарифу;

перехресного субсидіювання;

невикористання коштів, які були передбачені структурою тарифу як джерело фінансування інвестиційної програми;

використання коштів у розмірах, що не були передбачені схваленою інвестиційною програмою;

використання коштів на роботи та заходи, що не були передбачені схваленою інвестиційною програмою.

4.3.2. Закінчення періоду, на який розраховувався тариф (або закінчення строку врахування окремих елементів витрат у структурі тарифу).

4.3.3. Установлення факту нецільового використання коштів, передбачених структурою тарифу.

4.3.4. Надання до НКРЕ недостовірної інформації щодо здійснення господарської діяльності.

4.3.5. Провадження господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, у разі якщо ця діяльність має вплив на ринок, що перебуває у стані природної монополії, за відсутності установлених НКРЕ вимог.

4.3.6. Зміни обсягів транспортування, розподілу, постачання природного газу за регульованим тарифом, зберігання природного газу, врахованих при розрахунку тарифів, більше ніж на 5 %.

4.3.7. Зміни витрат, що передбачені структурою встановленого тарифу, що сталася з причин, не залежних від суб'єкта господарювання, якщо це призводить до зміни рівня тарифу більше ніж на 5 % від встановленого рівня.

4.4. За наявності підстав, передбачених пунктом 4.3 цього розділу, НКРЕ переглядає тарифи з урахуванням даних звітності, актів перевірок та/або наданих суб’єктом господарювання документів та пояснень до них.

Начальник управління цінової
та тарифної політики нафтогазового комплексу   В.Семенець

 Повний текст постанови читайте тут