Живу в селі, маю роботу, але зарплата дуже мала. Єдина надія на виживання моєї родини — на земельний пай, який здаємо в оренду. Проте нам із сусідами не зрозуміло, чому одні орендарі платять одну суму, другі — іншу. Від чого це залежить і чи це законно? Також хочемо знати, чи є закон з цього приводу, яким мають послуговуватися всі орендарі.

А ще дуже багато незрозумілого у виплаті орендної плати після переоформлення спадщини на землю. І ніде не можна добитися правди. Деякі агрофірми оплачують за три останні роки, інші — з того часу, коли оформив спадщину в нотаріуса. А є й такі, що видають орендну плату тільки після оформлення угоди. Але ж не з вини власника землі інколи переоформлення документів щодо спадщини триває по кілька років.

Будь ласка, надайте детальне роз’яснення з цих питань.

Т. ЧЕЛАПКО,
село Новобіла Луганської обл.

Євген БЕРДНІКОВ,
  заступник голови  Держземагентства:

— Відповідно до статті 1 Закону «Про оренду землі», оренда землі — це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності. Розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди (стаття 21 Закону «Про оренду землі»).

Статтею 627 Цивільного кодексу України визначено, що сторони є вільними в укладанні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Відповідно до указу Пре?зидента від 02.02.2002 року № 92 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян — власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)» визнано одним із пріоритетних завдань пореформеного розвитку аграрного сектору економіки забезпечення підвищення рівня соціального захисту сільського населення, зокрема шляхом запровадження плати за оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) у розмірі не менше 3% визначеної відповідно до законодавства вартості земельної ділянки, земельної частки (паю) та поступового збільшення цієї плати залежно від результатів господарської діяльності та фінансово-економічного стану орендаря.

Згідно із вимогами статті 22 Закону «Про оренду землі», орендна плата може справлятися у грошовій, натуральній та відробітковій (надання послуг орендодавцю) формах. Сторони можуть передбачити в договорі оренди поєднання різних форм орендної плати.

Орендна плата за земельні частки (паї) встановлюється, як правило, у грошовій формі. За добровільним рішенням власника земельної частки (паю), орендна плата за земельні частки (паї) може встановлюватися у натуральній формі. Відповідно до вимог статті 32 Закону  «Про оренду землі», перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи не є підставою для зміни умов або розірвання договору, якщо інше не передбачено договором оренди землі.