ПЕРСОНАЛ

Хороших управлінців треба плекати, як виноградну лозу

Інна СОШЕНКО
для «Урядового кур’єра»

Мистецтво управління полягає в тому, щоб не дозволяти людям постаріти на своїх посадах. Цю думку приписують Наполеону І, який, погодьтеся, вмів розставляти кадри. Щоправда, його земляк філософ Вольтер, певною мірою полемізуючи з імператором, іронічно завважував: причина слабкості держави не в тому, що бракує грошей, а у нестачі людей і талантів.

Отже, ефективна кадрова політика завжди була і залишається прерогативою та завданням влади. Для нашої країни в контексті реалізації адміністративної реформи, започаткованої у 2010 році Президентом, пріоритетного значення набувають питання модернізації державної служби. Причім розпочинати її треба з центру, принагідно скориставшись порадою мудрих німців, які стверджують, що драбину підмітають згори, а не знизу.

Попит на компетентних зростає

Відомо, що рівень професіоналізації інституту державної служби багато в чому залежить від грамотного та кваліфікованого добору кадрів, підвищення рівня їхньої професійної компетентності, особливо з урахуванням нових завдань та пріоритетів.

Передусім ідеться про питання формування ефективного та дієвого кадрового резерву, зокрема й на вищі посади. У зв’язку з цим глава нашої держави видав відповідний Указ від 5 квітня 2012 року «Про Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації», реалізація якого потребуватиме вироблення нових підходів до підбору та роботи з кадрами.

Відповідно до нього, кардинально переглядається вся робота: удосконалюються навчальні програми, виробляються та впроваджуються нові інноваційні форми підвищення рівня професійної компетентності як самих державних службовців, так і осіб, зарахованих до кадрового резерву.

У переважній більшості держав світу головними чинниками добору резерву державної служби є: рівний доступ та добровільність участі в конкурсі для включення до кадрового резерву; об’єктивність і системність оцінки професійних та особистісних якостей претендентів; планування професійно-посадової кар’єри цивільного службовця; гласність, доступність інформації про формування кадрового резерву на державній службі.

У вітчизняному Законі «Про державну службу» формування системи кадрового резерву визначено як послідовну роботу, спрямовану на розвиток кадрового потенціалу, реалізацію можливостей кожного співробітника, що дає змогу здійснити підбір, розвиток, оцінку та просування кадрів.

Кадровий резерв на посади державних службовців І—ІІ категорії, призначення на які здійснюються Президентом України за поданням Прем’єр-міністра або Кабінетом Міністрів чи погоджуються з Кабміном, формується відповідно до Положення про формування кадрового резерву для державної служби, затвердженого відповідною урядовою постановою.

Ще один регулюючий документ у цій царині — Порядок конкурсу із зарахування до кадрового резерву на посади державних службовців І–ІІІ категорії, призначення на які здійснює Президент України за поданням Прем’єр-міністра або Кабінетом Міністрів.

Якщо ви виявляєте ініціативу

Отже, до резерву зараховуються професійно підготовлені працівники, які успішно справляються з виконанням службових обов’язків, виявляють ініціативу, мають організаторські здібності й необхідний досвід роботи, успіхи в навчанні.

На кожну посаду державного службовця — керівника резервується дві особи, за посадами спеціалістів складаються списки осіб, які включаються до резерву з урахуванням фактичної потреби.

Передбачено такі етапи формування кадрового резерву:

♦ планування кадрового резерву на найближчий час (до 1–3 років) і подальшу перспективу (до 5 років);

♦ визначення обов’язкових і бажаних критеріїв до кандидатів, вивчення і добір кандидатів;

♦ формування, складання списку резерву кадрів та узгодження його з вищестоящим керівником;

♦ визначення та застосування кадрових технологій до фахівців, які зараховані до кадрового резерву (стажування, тимчасове виконання обов’язків відсутнього працівника, залучення до проведення перевірок, службових розслідувань, підвищення кваліфікації, перенавчання, навчання тощо);

♦ з’ясування готовності осіб, зарахованих до кадрового резерву, до призначення на державні посади.

За даними Національного агентства з державної служби, в 2012 році до кадрового резерву в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади включено 347 осіб, зокрема 39 осіб (11,2% загальної кількості резервістів) — у міністерствах, 127 (36,6%) — у державних службах, 68 (19,6%) — у державних агентствах та 113 (32,6%) — у державних інспекціях, інших органах зі спеціальним статусом.

Шерше ля фам… серед начальства

Однією з найбільших проблем у цій справі залишається недотримання вимог щодо пропорційного представництва кожної статі. Так, до кадрового резерву на 2012 рік зараховано 74 жінки (21,3% загальної кількості) та 273 чоловіки (78,7% загальної кількості).

Жодної жінки не включено до резерву в 43% центральних органів виконавчої влади.

З огляду на віковий склад резерву кадрів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади на 2012 рік, найчисленнішою є група віком від 41 до 50 років — 128 осіб ( 36,9% загальної кількості).

Аналіз за рівнем освіти свідчить, що найбільше резервістів мають технічну, економічну, юридичну освіту. Зокрема з технічною освітою нараховується 114 осіб (32,9% загальної кількості), економічною — 77 (22,2 %), юридичною — 72 (20,7%). Кількість резервістів із вищою гуманітарною освітою — 32 особи (9,2%), сільськогосподарською — 25 (7,2%), медичною — 16 (4,6%) та іншою освітою — 11 осіб (3,2%). Водночас у кадровому резерві також перебувають особи, які мають більш ніж одну вищу освіту.

Знання за спиною не носити

Для кадрового резерву, сформованого на 2012 рік, характерною ознакою є зростання кількості людей, які мають освітній рівень магістра державного управління. Їх зараховано 49 (14,1% загальної кількості), науковий ступінь мають 77 резервістів (22,2%), вчене звання — 22 особи (6,3%).

Цьогоріч до кадрового резерву зараховано 296 осіб (85,3% загальної кількості резервістів), які мають статус державного службовця, з 267 осіб (76,9%) працюють у цьому державному органі та 28 (8,1%) — в інших державних органах. Із них 39 осіб (11,2%) обіймають посади перших заступників, 44 (12,7%) — заступників та 184 (53,0%) — інші посади.

Водночас 46 резервістів не є державними службовцями (13,3% загальної кількості резервістів), з них перші керівники — 33 особи (9,5%), інші працівники — 8 осіб (2,3%). П’ять зарахованих (1,4 %) мають статус тимчасово не працюючих.

Проаналізуємо склад резервістів за стажем роботи на займаних посадах.

Найбільше осіб зараховано до кадрового резерву на 2012 рік зі стажем роботи на посаді менше одного року та становить 235 осіб (67,7% загальної кількості резервістів), зі стажем роботи на посаді від 1 до 3 років — 68 (19,6%), 3–5 років — 23 особи (6,6%), понад 5 років — 21 особа (6,1%).

Водночас варто зазначити, що ефективність кадрового резерву в 2011 році була невисокою: із 125 призначених на посади лише одна особа призначена з кадрового резерву.

А ви записалися у президенти?

Певна річ, особливу увагу вітчизняного суспільства викликає питання кадрового резерву на посади вищого корпусу державної служби. Нещодавно було оприлюднено повідомлення, що з метою залучення найбільш обдарованих громадян до впровадження реформ у сферах державного управління Президент України видав відповідний Указ «Про Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації».

Формується Президентський резерв на принципах загальнодоступності, об’єктивності, прозорості. Добір кандидатів та внесення Президентові України відповідних пропозицій здійснює Комісія з питань Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» на підставі рекомендацій Національного агентства України з питань державної служби.

Відомо, що гранична чисельність такого резерву має становити 500 осіб. Його формування здійснюється поетапно, шляхом зарахування протягом п’яти років до 100 осіб щороку. У разі виникнення у Президентському кадровому резерві вакансій кількість осіб для зарахування відповідно збільшується.

Перебувати у Президентському кадровому резерві можна один строк — впродовж п’яти років, крім випадків дострокового припинення перебування. Зазначимо, що фінансування заходів з формування резерву та організації роботи з ним здійснюється за рахунок та в межах видатків, передбачених у Державному бюджеті на відповідний рік.

Президентський кадровий резерв складається з урахуванням квот за відповідними пріоритетними сферами державного управління, які визначаються з огляду на потреби цих сфер у кадрах і затверджуються Комітетом з економічних реформ до 1 березня щороку, а добір кандидатів здійснюється на конкурсних засадах.

Указом визначено етапи та терміни проведення конкурсу, вимоги до конкурсантів. Зверніть увагу, до участі в конкурсі допускаються громадяни України, які:

♦ відповідають установленим законом вимогам для вступу на державну службу, а також вільно володіють державною мовою та однією з мов Європейського Союзу;

♦ мають повну вищу освіту відповідно до пріоритетних сфер державного управління;

♦ мають стаж роботи не менше десяти років (зокрема не менше п’яти років стажу державної служби та/або служби в органах місцевого самоврядування, із них не менш як три роки — на керівних посадах, чи не менше п’яти років стажу на керівних посадах у відповідних сферах соціально-економічного розвитку).

Організацію підготовки, проведення конкурсу та перевірку відомостей, що містяться у поданих документах осіб, які можуть бути рекомендовані для зарахування до Президентського кадрового резерву, покладено на Нацдержслужбу та її територіальні органи.

Слід врахувати, що оцінювання учасників конкурсу проводитимуть інтерв’ю-центри, якими визначено структурні підрозділи інститутів державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, та центри підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.

Одне слово, якщо ви відповідаєте вимогам, передбаченим Положенням про Президентський резерв «Нова еліта нації», не баріться і скористайтеся шансом прислужитися рідній країні на одній із найвищих посад у державі. Не дарма ж кажуть: не святі горшки ліплять.