Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА

від 03 квітня 2014 р.      м. Київ       № 194

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
08.04.2014 р. №387/25164

Про затвердження Змін до Положення про надання Національним банком України кредитів банкам України для збереження їх ліквідності

Відповідно до статей 99, 100 Конституції України, 7, 15, 42, 55 Закону України «Про Національний банк України» та 66, 67, 71 Закону України «Про банки і банківську діяльність», з метою забезпечення безпеки та стабільності банківської системи України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про надання Національним банком України кредитів банкам України для збереження їх ліквідності, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24 лютого 2014 року № 91, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 лютого 2014 року за № 323/25100 (далі – Зміни), що додаються.

2. Процентна ставка за кредитом для збереження ліквідності банку, наданим до набрання чинності Змінами, не підлягає коригуванню.

3. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Іваненко Н. В.) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України.

4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на в. о. першого заступника Голови Національного банку України Кротюка В. Л.

Голова  С. І. Кубів

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
03 квітня 2014 року № 194

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
08.04.2014 р. №387/25164

Зміни до Положення про надання Національним банком України кредитів банкам України для збереження їх ліквідності

1. У пункті 2:

після слів «фізичних та юридичних осіб» пункт доповнити словами «(крім фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з банком)»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«рівень концентрації кредитної заборгованості за 10 найбільшими позичальниками банку не перевищує 40 процентів».

2. У пункті 4:

пункт доповнити словами «як одноразово, так і у формі невідновлювальної кредитної лінії»;

доповнити пункт новим реченням такого змісту: «Основну суму боргу за кредитом для збереження ліквідності банк повертає рівними частинами».

3. Перше речення пункту 5 доповнити словами «та протягом дії кредитного договору не підлягає коригуванню».

4. У пункті 7:

в абзаці шостому слова «відповідає вимогам» замінити словами та цифрами «належить до І – ІІІ груп за рівнем ліквідності згідно з вимогами»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«кредитні договори укладені не з пов’язаними з банком особами».

5. Пункт 11 викласти в такій редакції:

«11. Банк зобов’язаний протягом 10 робочих днів після отримання коштів від юридичних та фізичних осіб у погашення (повного або часткового) заборгованості за кредитами, майнові права за якими надані Національному банку в забезпечення, перерахувати в погашення основної суми боргу за кредитом для збереження ліквідності банку кошти в сумі не менше ніж 35 процентів від суми, отриманої в погашення заборгованості за кредитами І категорії якості, та 25 процентів від суми, отриманої в погашення заборгованості за кредитами ІІ категорії якості».

6. Абзац восьмий пункту 12 доповнити словами та цифрами «(крім валютних операцій на умовах «своп» до 30 днів)».

7. У пункті 13:

слова «зобов’язання з кредитування» у всіх відмінках замінити словами «фінансові зобов’язання» у відповідних відмінках;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Вимоги цього пункту не поширюються на кредити та фінансові зобов’язання, що надаються банком сільськогосподарським товаровиробникам1, які не є пов’язаними з банком особами, а також кредити, що надаються банком у межах проектів, що фінансуються за підтримки Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку, Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій, Європейського банку реконструкції та розвитку, Німецько-Українського фонду,  Кредитної Установи для Відбудови (KfW)».

8. Положення доповнити після пункту 14 новим пунктом 15 такого змісту:

«15. Національний банк на період користування банком кредитом для збереження його ліквідності має право запровадити процедуру особливого режиму контролю за діяльністю банку та призначити куратора.

Банк, щодо якого запроваджено таку процедуру контролю, здійснює операції після погодження з куратором, зокрема такі:

клієнтські платежі та платежі банку, що перевищують суму, установлену Національним банком;

платежі з рахунків пов’язаних з банком та його власниками осіб (у тому числі грошовими потоками та спільними операціями), що перевищують суму, установлену Національним банком;

щодо зміни та реалізації заставленого майна за кредитами банку».

У зв’язку з цим пункти 15 – 18 уважати відповідно пунктами 16 – 19.

9. Пункт 17 після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

«письмове запевнення банку, підписане головою спостережної (наглядової) ради, щодо збільшення  протягом строку користування кредитом розміру статутного капіталу банку на суму не менше ніж 20 процентів від суми кредиту для збереження ліквідності».

У зв’язку з цим абзаци четвертий–шостий уважати відповідно абзацами п’ятим – сьомим.

Директор Департаменту нормативно-
методологічного забезпечення
банківського регулювання та нагляду     Н. В. Іваненко

1 Сільськогосподарським товаровиробником є суб’єкт господарювання, який здійснює вид економічної діяльності, що класифікується за секцією «А» КВЕД, та в якого валовий дохід (для фізичної особи-підприємця – обсяг виручки), отриманий від операцій з реалізації продукції власного виробництва і продуктів її переробки за попередній звітний період (періоди), визначений з урахуванням циклічності виробництва, перевищує 75 процентів загальної суми валового доходу (обсягу виручки) за умови використання у виробничому процесі сільськогосподарських угідь та/або поголів’я сільськогосподарських тварин, сировини, матеріалів, робочої сили, технологічних процесів тощо, що підтверджується податковою та/або фінансовою звітністю суб’єкта господарювання.