НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

(НКРЕ)

ПОСТАНОВА

11.10.2012                                                       Київ                                                                   № 1314

 

Про затвердження Примірних договорів, які укладаються із суб’єктами господарювання, що виробляють електричну енергію з використанням 
альтернативних джерел енергії

 

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику", Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" та постанови Кабінету Міністрів України від 19.02.2009 № 126 "Про особливості приєднання до електричних мереж об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Примірний договір про приєднання до електричних мереж електроустановки, яка виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії (додається).

2. Затвердити Примірний договір про купівлю-продаж електричної енергії між суб’єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, та споживачем або постачальником електричної енергії за регульованим тарифом (додається).

3. Затвердити Примірний договір про купівлю-продаж електричної енергії між державним підприємством "Енергоринок" та суб’єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії (додається).

4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 16.07.2009 № 838 "Про затвердження примірних договорів, які укладаються із суб’єктами господарювання, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії" та від 11.08.2011 № 1431 "Про затвердження Змін до Примірного договору про купівлю-продаж електричної енергії між державним підприємством "Енергоринок" та суб’єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії".

Голова Комісії   С. Тітенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
11.10.2012
1314 

Примірний договір

про приєднання до електричних мереж електроустановки, яка  виробляє електричну енергію з використанням  альтернативних джерел енергії

№ ______________

________________________                                     ___________________

            (місце укладення)                                     (дата)

 

_______________________________________________________________________ ,

(найменування власника місцевих (локальних) електричних мереж)

у особі ________________________________________________________________,                                      (посада , прізвище та ініціали)

 

та _____________________________________________________ , далі – Власник,

(назва установчого документа)

з однієї сторони,

 

та _____________________________________________________________________,

                               (найменування замовника)

далі – Замовник, у особі

________________________________________________________________ , що діє

                                          (посада , прізвище та ініціали)

 на підставі______________________________________________________________,

(найменування, реєстраційний номер та дата реєстрації установчого документа)

з іншої сторони (в подальшому іменуються Сторонами), уклали цей договір про приєднання електроустановок з виробництва електричної енергії Замовника до електричних мереж Власника (далі – Договір).

         При виконанні умов цього Договору, а також вирішенні всіх питань, що не обумовлені цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватися законодавством України.

 

1. Предмет Договору

 

1.1. Власник здійснює приєднання та підключення електроустановок Замовника до своїх електричних мереж після виконання Замовником технічних умов приєднання до електричних мереж електроустановки, яка виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел (далі - Технічні умови), що є додатком до цього Договору, та укладення передбаченого законодавством України договору щодо продажу виробленої електричної енергії.

1.2. Замовник підтверджує, що належна йому на праві власності або користування  електроустановка, щодо приєднання якої укладається цей Договір, призначена для виробництва електричної енергії з використанням  альтернативних джерел енергії та введена в установленому законодавством України порядку в експлуатацію.

1.3. Прогнозована межа балансової належності електромереж установлюється на______________________________________________________________________

                                      (указується точка розмежування )

 

2. Обов’язки Сторін

 

2.1. Власник зобов’язаний:

2.1.1. Виконати організаційно-технічні заходи для створення технічної можливості передачі електричної енергії від точки приєднання установки з виробництва електричної енергії в місцеві (локальні) електричні мережі в термін до «____» ___________ 20___ року.

2.1.2. Після виконання пункту 2.1.1 цього Договору підключити електроустановки Замовника до своїх електромереж протягом 5 робочих днів за умови  виконання Замовником вимог пункту 2.2 цього Договору.

2.2. Замовник в термін до «____» ___________ 20___ року зобов’язаний:

2.2.1. На виконання Технічних умов:

забезпечити розроблення проекту;

погодити проектну документацію в організації, що видала Технічні умови;

забезпечити будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи згідно з погодженою проектною документацією;

забезпечити прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, побудованих або реконструйованих згідно з проектом.

2.2.2. До підключенняелектроустановки до електричної мережі Власника укласти передбачені законодавством договори щодо продажу виробленої електричної енергії.

          

3. Ціна Договору

 

Ціна Договору визначається вартістю будівництва нових, реконструкції або технічного переоснащення існуючих місцевих (локальних) мереж та вартістю виконання отриманих Замовником Технічних умов.

 

4. Відповідальність Сторін

 

4.1. Власник несе відповідальність за зміст та обґрунтованість Технічних умов.

4.2. Власник  несе відповідальність за своєчасне та належне будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення місцевих (локальних) електричних мереж, необхідних для приєднання.

4.3. Замовник несе відповідальність за своєчасне та належне виконання Технічних умов.

4.4. У разі порушення встановлених термінів винна Сторона сплачує за кожен день прострочення неустойку в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від ціни договору, яка діє на дату оплати неустойки.

 

4.5. Сторони не відповідають за невиконання умов цього Договору, якщо це спричинено дією обставин непереборної сили. Факт дії обставин непереборної сили підтверджується відповідними документами.

 

5. Порядок вирішення спорів

 

5.1. Усі спірні питання, пов’язані з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

У разі недосягнення згоди спір вирішується в судовому порядку відповідно до законодавства України.

 

6. Строк  дії Договору

 

6.1. Цей  Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами передбачених ним зобов'язань.

6.2. Договір може бути змінено або розірвано і в інший термін за ініціативою будь-якої із Сторін у порядку, визначеному законодавством України.

 

7. Інші умови Договору

 

         Цей Договір укладений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу для Замовника та Власника.

 

8. Місцезнаходження  Сторін

        

   Власник мереж:

 

 

Замовник:

__________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

тел:__________________

 

тел:__________________

М.П.  ______________________________

(підпис, П.І.Б.)

 

М.П.  _____________________________

(підпис, П.І.Б.)

_____________________20____року

 

______________________20____року

 

 

Начальник

управління генеруючих підприємств

 

           

           В. Волошенюк

 

      

 

 

Додаток
до Примірного договору про приєднання до електричних мереж електроустановки, яка виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії

 

 

 

 

 

 

Технічні умови
приєднання до електричних мереж електроустановки, яка виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії

(типова форма)

Дата видачі "___" ____________ 20__ року.
______________________________________________________________________________________.
                                                                                  (найменування замовника)
Розрахункові значення:
Струм короткого замикання в точці підключення: ______ А;
Нормально допустимий струм обладнання установки: ________ А;
Максимальний ударний струм несинхронного включення: _________ А.
Розрахунки виконано: ___________________________________________________________________
                                                             (найменування проектної, наукової або іншої організації, яка виконала розрахунки)
___________________________________________________________________________ (додаються).

1. Місцезнаходження об'єкта, його найменування:
______________________________________________________________________________________.

2. Прогнозована величина електричної потужності _______ кВт,
у тому числі:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

3. Точка приєднання ___________________________________________________________________,
                                                                                              (диспетчерська назва ЛЕП, ТП, ПС, РП)
опора N _________________.

4. Вимоги до точки приєднання: __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

4.1. Перевірка обладнання в точці приєднання на дію струму короткого замикання виходячи з умов підживлення короткого замикання від установки:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

4.2. Обладнання комірки в точці приєднання дуговим захистом за струмовим принципом:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

4.3. Вимоги щодо встановлення устаткування, яке виключає можливість пошкодження обладнання в точці приєднання у випадку несинхронного включення:
______________________________________________________________________________________.

4.4. Обладнання схеми переключення електроустановки в електричну мережу замовника пристроєм для блокування або двостороннім триполюсним перекидним рубильником з метою уникнення подачі напруги електроустановки в об'єднану енергетичну систему України та одночасне підключення мереж замовника до об'єднаної енергетичної системи України та установки:
______________________________________________________________________________________.

4.5. Улаштування на розподільчому щиті електроустановки постійного контролю наявності напруги з боку об'єднаної енергетичної системи України:
______________________________________________________________________________________.

5. Компенсація реактивної потужності:
______________________________________________________________________________________.

6. Розрахунковий облік відпущеної електричної енергії:
______________________________________________________________________________________.

7. Для приєднання установки замовнику необхідно забезпечити технічні характеристики електричної мережі від точки (точок) приєднання до електроустановки:
______________________________________________________________________________________.

7.1. Вимоги щодо влаштування автоматичного захисту електроустановки в разі аварійного знеструмлення в точці приєднання:
______________________________________________________________________________________.

7.2. Установлення автоматики відокремлення для переведення електроустановки в разі порушень в об'єднаній енергетичній системі України в автономний режим роботи, а також можливість ручної та автоматичної синхронізації та виведення електроустановки на паралельну роботу з об'єднаною енергетичною системою України:
______________________________________________________________________________________.

7.3. Засоби поліпшення якості та забезпечення електромагнітної сумісності:
______________________________________________________________________________________.

7.4. Засоби вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії:
______________________________________________________________________________________.

8. Релейний захист і автоматика, захист від коротких замикань та перевантажень, у тому числі вимоги щодо влаштування резервного захисту на випадок відмови захисту обладнання, що відключає коротке замикання в бік електроустановки: _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

9. Телемеханізація:
______________________________________________________________________________________.

10. Організація зв'язку:
______________________________________________________________________________________.

11. Прогнозовані межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності:
______________________________________________________________________________________.

12. Додаткові вимоги та рекомендації (за згодою замовника):

12.1. Рекомендації щодо використання типових проектів електрозабезпечення:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

12.2. Рекомендації щодо регулювання добового графіка навантаження:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

12.3. Рекомендації щодо встановлення засобів діагностики та реєстрації аварійних параметрів та режимів роботи електроустановки:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

13. Примітки:

13.1. Для установки, не призначеної для паралельної роботи з об'єднаною енергетичною системою України, заповнюються тільки пункти 1, 2, 3, 4.4, 4.5, 14.

13.2. Для установки, що призначена для паралельної роботи з об'єднаною енергетичною системою України, не заповнюються пункти 4.4 та 4.5

Головний інженер __________________     __________________
Вик. інженер _____________________ тел. __________________.

14. Вимоги до організації розрахункового обліку електричної енергії:

14.1 Перелік розрахункових засобів обліку електричної енергії та вимірювання величини споживаної електричної потужності з числа внесених до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки: ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

14.2 Передбачити встановлення засобів обліку електричної енергії на межі балансової належності, визначеної Договором.

14.3 Технічні рекомендації влаштування замовником систем комерційного обліку:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________. 


 

Власник мереж:

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

тел.:_____________________________

М. П.

________________________________________
                                 (підпис, П. І. Б.) 

"___" ____________ 20__ року 

Замовник:

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
 

тел.: _____________________________

М.П.

_______________________________________
                                 (підпис, П. І. Б.) 

"___" ____________ 20__ року 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕ

11.10.20121314

 

 

 

Примірнийдоговір
прокупівлю-продажелектричноїенергіїміж суб'єктомгосподарювання, щовиробляєелектричнуенергіюзвикористаннямальтернативнихджереленергії, та споживачем або постачальникомелектричноїенергії за регульованим тарифом

N ______________ 

_______________________________________
(місце укладення) 

_______________________________________
(дата) 

_____________________________________________________________________________________,
                                                                           (споживач, або постачальник електричної енергії за регульованим тарифом)
що діє на підставі _____________________________________________________________________ в 
                                                                      (назва, номер та дата реєстрації установчого документа)
особі _________________________________________________________________________________,
                                                                                                 (посада, прізвище та ініціали)
далі - Покупець, з однієї сторони,
та ___________________________________________________________________________________,
                                                      (найменування власника установки з виробництва електричної енергії)
що діє на підставі _______________________________________________________________________
                                                                    (назва, номер та дата реєстрації установчого документа)
в особі ____________________________________________,
______________________________________________________________________________________
                                                                                 (посада, прізвище та ініціали)
далі - Продавець, з іншої сторони, уклали цей договір про купівлю-продаж електричної енергії, виробленої установкою, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії (далі - Договір).

Під час виконання умов цього Договору, а також вирішення всіх питань, що не обумовлені цим Договором, сторони зобов'язуються керуватися законодавством України. 

 

 

1. Предмет Договору

1.1. За цим Договором Продавець зобов'язується продавати, а Покупець зобов'язується купувати електричну енергію та здійснювати її оплату відповідно до умов цього Договору.

1.2. Продавець підтверджує, що належна йому на праві власності або користування електроустановка, що використовується для виробництва електричної енергії, працює з використанням альтернативних джерел енергії та введена в установленому законодавством України порядку в експлуатацію.

1.3. Точки продажу електричної енергії встановлюються в точках розмежування балансової належності та зазначаються в Акті розмежування балансової належності, який є невід'ємним додатком до цього Договору.

1.4. Приєднана потужність у точці приєднання установки з виробництв електричної енергії становить _________ кВт.

 

2. Загальні умови Договору

2.1. Право власності на електричну енергію, яка продається за цим Договором, а також усі ризики, пов'язані з її транспортуванням, переходять від Продавця до Покупця в точках продажу, що зазначені в Акті розмежування балансової належності та позначені на однолінійній схемі.

2.2. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

2.3. Ціна Договору в кожному розрахунковому періоді визначається як добуток обсягу відпущеної електричної енергії на тариф.

 

3. Умови визначення обсягів купівлі-продажу електроенергії

3.1. Обсяг фактично проданої та купленої електроенергії визначається відповідно до показів засобів обліку, установлених в точках обліку електричної енергії згідно з додатком "Перелік місць установлення приладів та систем розрахункового обліку" до цього Договору, який є невід'ємним додатком до цього Договору.

3.2. У разі встановлення розрахункових засобів обліку не на межі балансової належності електричних мереж обсяг спожитої електроенергії визначається шляхом збільшення (зменшення) обсягів електричної енергії, визначених відповідно до показів розрахункових засобів обліку, на величину обсягу розрахункових втрат електроенергії на ділянці електричної мережі (з урахуванням трансформаторів) від межі балансової належності до місця встановлення розрахункових засобів обліку. Розрахунки втрат виконуються на підставі галузевих нормативно-технічних документів та оформлюються додатком "Розрахунок втрат електричної енергії".

3.3. Щомісячно до ____ числа наступного періоду після розрахункового сторони складають та підписують акт прийому-передачі товарної продукції (електричної енергії) за узгодженою формою.

3.4. За необхідності, для оперативного контролю за режимами виробництва електричної енергії Продавець надає Покупцеві дані згідно з Порядком надання щоденної інформації про дані погодинного обліку, який оформлюється сторонами як додаток до цього Договору.

 

4. Порядок розрахунків

4.1. Тариф на відпущену електричну енергію становить ____ грн./МВт·год. та є:
______________________________________________________________________________________
                                     (предметом домовленості сторін, "зеленим тарифом", тарифом, установленим НКРЕ 
                                                                    (вказати постанову, якою встановлено тариф) 

4.2. Розрахунки за куплену Покупцем електричну енергію здійснюються відповідно до погодженого сторонами додатка до цього Договору "Порядок розрахунків", який є невід'ємною частиною цього Договору. 

 

5. Відповідальність Сторін

5.1. Продавець несе відповідальність за недотримання таких показників якості електричної енергії на межі балансової належності: ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
у розмірі 25-ти відсотків від вартості виробленої електроенергії.
5.2. Покупець несе відповідальність за прострочення здійснення платежів в розмірі 2-х облікових ставок НБУ.
5.3. Сторони не несуть відповідальність за невиконання умов цього Договору, якщо це спричинено дією обставин непереборної сили. Факт дії обставин непереборної сили підтверджується відповідними документами.
5.4. Сторони не несуть відповідальність за невиконання умов цього Договору, якщо це спричинено необхідністю виконувати команди диспетчера НЕК "Укренерго" (відповідної енергосистеми) згідно з оперативно-диспетчерськими інструкціями.

 

6. Стосунки з третьою стороною

6.1. Сторони зобов'язані виконувати команди диспетчера НЕК "Укренерго" (відповідної енергосистеми) згідно з оперативно-диспетчерськими інструкціями.

 

7. Порядок вирішення спорів

7.1. Усі спірні питання, пов'язані з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між сторонами.

7.2. У разі недосягнення згоди спір вирішується в судовому порядку відповідно до законодавства України.

 

8. Строк дії Договору

8.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання і укладається на строк до ___________. Договір вважається продовженим на наступний календарний рік, якщо за місяць до закінчення терміну дії Договору жодною зі сторін не буде заявлено про припинення його дії або перегляд його умов.

8.2. Договір може бути розірвано і в інший термін за ініціативою будь-якої із сторін у порядку, визначеному законодавством України.

8.3. Сторони зобов'язуються письмово повідомляти про зміну реквізитів (місцезнаходження, найменування, організаційно-правової форми, банківських реквізитів тощо) не пізніше ніж через 10 днів після настання таких змін.

 

9. Інші умови Договору

Цей Договір укладений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу для Продавця та Покупця.

10. Додатки

Додатками до цього договору є:

Акт розмежування балансової належності та однолінійна схема;

Перелік місць установлення приладів та систем розрахункового обліку;

Розрахунок втрат електричної енергії;

Акт прийому-предачі товарної продукції;

Порядок розрахунків.

 

11. Місцезнаходження Сторін

Продавець:

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

тел.: _____________________________

М. П. ___________________________________
                                         (підпис, П. І. Б.) 

"___" ____________ 20__ року 

Покупець:

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
 
тел.: _____________________________

М. П. ___________________________________
                                        (підпис, П. І. Б.) 

"___" ____________ 20__ року 


 

 

Начальник

управління генеруючих підприємств

 

           

           В. Волошенюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕ

11.10.20121314

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕ

__________ № ______

 

Примірний договір
про купівлю-продаж електричної енергії між державним підприємством "Енергоринок" та суб'єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії

м. Київ 

"___" ____________ 20__ 

Державне підприємство "Енергоринок" (далі - ДПЕ), що діє на підставі ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з оптового постачання електричної енергії
від 18.01.2012 № 579645 та має статус платника податку на прибуток на загальних умовах,

 в особі ________________________________________, який діє на підставі _____________________________________________________, з однієї сторони, і _____________________________________________ (далі - ВАД), що діє на підставі ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії
від ____________ 
N _________ та має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, в особі ___________________________________________________________________,

який діє на підставі _______________________________________, з другої сторони,що спільно іменуються Сторонами, уклали цей договір про таке:

 

Стаття 1. Предмет договору

1.1.      За цим Договором (даліДоговір) ВАД зобов'язується продавати, а ДПЕ зобов'язується купувати електроенергію, вироблену ВАД, та здійснювати її оплату відповідно до умов цього Договору.

 

Стаття 2. Загальні умови Договору

2.1. Сторони визнають свої зобов'язання згідно з Договором між Членами Оптового ринку електричної енергії (далі ДЧОРЕ) України, чинними додатками до нього та керуються його положеннями та положеннями законодавства України при виконанні цього Договору.

2.2. ВАД зобов'язується продавати, а ДПЕ зобов'язується купувати вироблену електроенергію в точках поставки - на межі балансової належності електричних мереж, що визначені в Актах розмежування балансової належності електричних мереж (додаток 3 до цього Договору). Точки обліку електричної енергії наведені в додатку 1 "Перелік місць установлення приладів та систем розрахункового обліку". У разі змін у схемі обліку Сторони вносять відповідні зміни до додатків 1 та 2 до цього Договору.

2.3. ВАД продає ДПЕелектроенергію за тарифом, величину якого встановлює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
(далі - НКРЕ), у національній валюті України.

НКРЕ встановлює тариф на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт _______ (зазначити коефіцієнт відповідно до Закону). Для малих гідроелектростанцій та суб’єктів господарювання, які виробляють електроенергію з енергії сонячного випромінювання, роздрібний тариф для споживачів другого класу напруги визначається із застосуванням тарифного коефіцієнта, що застосовується для пікового періоду часу (для тризонної тарифної класифікації).

2.4. Величина тарифу на електроенергію, яку ВАД продає ДПЕ, не може бути меншою за фіксований мінімальний розмір "зеленого" тарифу, який на кожну дату встановлення роздрібних тарифів для споживачів перераховується в національну валюту за офіційним валютним курсом Національного банку України на таку дату. Фіксований мінімальний розмір "зеленого" тарифу для ВАД установлюється шляхом перерахування в євро величини "зеленого" тарифу, розрахованого відповідно до положень п. 2.3 цього Договору.

2.5. Вартість електричної енергії, купленої ДПЕ у ВАД у розрахунковому місяці, визначається на підставі тарифу відповідно до п. 2.3 та фактичних обсягів електроенергії, купленої ДПЕ у ВАД.

 

Стаття 3. Умови визначення обсягів купівлі-продажу електроенергії

3.1. Обсяг фактично проданої та купленої електроенергії визначається згідно з Інструкцією про порядок здійснення розрахунків на ОРЕ України (даліІПР) з використанням погодинних даних, отриманих з автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії (далі – АСКОЕ), яка охоплює точки обліку згідно з Інструкцією про порядок комерційного обліку електричної енергії (далі - ІКО).

3.2. Облік електроенергії, що ВАД продає ДПЕ, та експлуатація АСКОЕ здійснюються згідно з ІКО.

3.3. ВАД надає до ДПЕ добові (погодинні) фактичні дані за попередню добу щодо виробництва та відпуску електроенергії ВАД. Ці дані надаються електронною поштою в порядку, визначеному ІПР, за макетом 30817 та згідно з погодженим Реєстром даних з використанням уніфікованого протоколу передачі даних вимірювань і повинні наростаючим підсумком відповідати відповідним фактичним даним за місяць. Реєстр даних – погоджений з ДПЕ перелік параметрів, згідно з яким ВАД повинен надати ДПЕ дані комерційного обліку.

3.4. ВАД визначає погодинні дані за допомогою АСКОЕ (або знімає покази розрахункових лічильників) на 2400 10-го та 20-го числа розрахункового місяця, погоджує їх із суміжними суб'єктами ОРЕ та надає до ДПЕ через відповідну енергосистему НЕК "Укренерго" фізичний баланс електроенергії ВАД за 10 та 20 днів розрахункового місяця. Інформація надається відповідно до 12-го та 22-го числа місяця факсограмою (копія - електронною поштою) за підписом керівника або його заступника.

3.5. ВАД визначає погодинні дані за допомогою АСКОЕ (або знімає покази розрахункових лічильників) на 2400 останнього дня розрахункового місяця та оформлює акти звірки зняття показників лічильників на межі з ОРЕ, які до 1200 3 числа місяця, наступного за розрахунковим, надає до відповідної енергосистеми НЕК "Укренерго".

3.6. ВАД до 1200 5 числа місяця, наступного за розрахунковим, надає ДПЕ факсом звітні дані фізичного балансу електроенергії за місяць у формі акта про виробіток, відпуск у мережу електроенергії, виробленої ВАД (додаток 5 до цього Договору), і протягом 3 днів оригінал вищевказаного акта надсилають до ДПЕ поштою, або надають через уповноваженого представника.

3.7. ДПЕ до 6 числа місяця, наступного за розрахунковим, надає ВАД електронною поштою Акт купівлі-продажу електроенергії між ДПЕ та ВАД (далі Акт), за формою додатку 6 до цього Договору.

3.8. ВАД до 1000 7 числа місяця, наступного за розрахунковим, надає ДПЕ підтвердження Акта факсограмою.

3.9. До 15 числа (включно) місяця, наступного за розрахунковим, ДПЕ надає ВАД поштою підписаний зі свого боку Акт у двох примірниках.

3.10. ВАД у триденний термін після отримання Актів підписує їх зі свого боку у двох примірниках та надає до ДПЕ один примірник поштою.

 

Стаття 4. Порядок розрахунків

4.1. Розрахунок за куплену ДПЕ електроенергію здійснюється грошовими коштами, що перераховуються на поточний рахунок ВАД, з урахуванням ПДВ, та, за згодою Сторін, іншими формами, що передбачені чинним законодавством.

4.2. Платежі за отриману ДПЕ у ВАД електроенергію здійснюються кожного банківського дня з поточного рахунка із спеціальним режимом використання ДПЕ відповідно до алгоритму ОРЕ, який затверджується НКРЕ. Остаточний розрахунок за куплену ДПЕ у ВАД електроенергію в розрахунковому місяці здійснюється до 15-го (включно) числа місяця, наступного за розрахунком.

4.3. До 12 числа місяця, наступного за розрахунковим,ВАД надає ДПЕ рахунок-фактуру на продану ДПЕ електроенергію.

4.4. ВАД виписує та надає ДПЕ до 12 числа місяця, наступного за розрахунковим, податкову накладну на продану ДПЕ електроенергію згідно з чинним законодавством України.

4.5. По результатах розрахунків за місяць ДПЕ надсилає ВАД акт звірки розрахунків між ДПЕ та ВАД до 20 числа місяця, наступного за розрахунковим. ВАД у триденний термін після отримання цього акта надсилає до ДПЕ його примірник за підписом керівництва ВАД.

У випадку виникнення розбіжностей ВАД надсилає їх обґрунтування. Якщо ВАД не надішле до ДПЕ підписаний ВАД примірник акта звірки розрахунків та обґрунтування розбіжностей (при їх наявності) протягом трьох днів з моменту його отримання, вважається, що цей акт прийнятий ВАД без розбіжностей.

4.6. Купівля електричної енергії, спожитої ВАД на власні та господарські потреби, здійснюється відповідно до постанови НКРЕ від 12.07.2012 № 889.

4.7. У тому випадку, якщо ВАД не здійснює в подальшому продаж електричної енергії ДПЕ з будь-яких причин (зупинення виробництва, анулювання ліцензії, тощо) протягом строку, що перевищує один місяць, ВАД зобов'язана повернути кошти, які попередньо були зараховані як авансовий платіж, на поточний рахунок із спеціальним режимом використання ДПЕ в триденний термін з моменту отримання від нього письмової вимоги або за власною ініціативою.

 

Стаття 5. Права, зобов'язання та відповідальність Сторін

5.1. ВАД має право:

5.1.1. Вимагати від ДПЕ оплати за продану електроенергію відповідно до Ст. 4 Договору.

5.2. ВАД зобов'язаний:

5.2.1. Здійснювати виробництво та продаж електроенергії ДПЕ в обсягах, які забезпечуються наявними альтернативними джерелами енергії.

5.2.2. Надавати до ДПЕ обов'язкові фізичні дані, дані довгострокових та щоденних заявок, фактичні та інші дані відповідно до вимог Правил ОРЕ та ІПР. Спосіб передачі та форма подання інформації встановлюється ДПЕ.

5.2.3. Щоденно надавати до ДПЕ до 10-00 наступну інформацію:

5.2.3.1. Очікувані обсяги виробітку електричної енергії ВАД.

5.2.3.2. Очікувані обсяги відпуску електричної енергії ВАД.

5.2.4. Виконувати вимоги нормативних документів НЕК "Укренерго" (відповідної електроенергетичної системи) щодо оперативно-диспетчерського управління під час паралельної роботи у складі Об’єднаної енергетичної системи України.

5.2.5. У разі зміни системи оподаткування письмово повідомити ДПЕ про дату переходу на нову систему оподаткування.

5.2.6. При укладенні Договору, а також при заміні обладнання вимірювального комплексу засобів обліку електроенергії надавати інформацію щодо вимірювального комплексу в формі, наведеній у додатку 4.

5.2.7. Надавати до ДПЕ всю інформацію, передбачену цим Договором, у порядку та терміни, передбачені цим Договором, та відповідно до вимог Правил ОРЕ, ІПР та ІКО.

5.2.8. Надавати до ДПЕ на погодження помісячні обсяги продажу електричної енергії в ОРЕ та відповідні прогнозовані добові графіки навантаження ВАД, які відповідають зазначеним прогнозованим рівням відпуску електричної енергії в ОРЕ.

5.2.9. Надавати до ДПЕ інформацію з накладенням електронного цифрового підпису
(далі – ЕЦП). Перелік інформації, що потребує накладання ЕЦП, надається ДПЕ.

5.2.9.1. ЕЦП повинен відповідати наступним вимогам:

- мати посилений сертифікат відкритого ключа, виданий акредитованим центром сертифікації ключів;

- бути чинним на момент підписання;

- бути сумісним з засобами електронного цифрового підпису, які застосовуються в ДПЕ.

 

5.2.9.2. Порядок застосування ЕЦП у ВАД та перелік підписувачів, визначаються ВАД згідноз чинним законодавством України, з урахуванням вимог ДЧОРЕ та відповідних рішень Ради ОРЕ. Підписувач – особа, яка на законних підставах володіє особистим ключем та за дорученням ВАД накладає ЕЦП на електронні дані.

 

5.2.9.3. Інформація, що надається відповідно до пп. 5.2.9 Договору, вважається не наданою та не приймається ДПЕ для розрахунків, в разі, якщо вона надійшла до ДПЕ без ЕЦП або ЕЦП не відповідає вимогам, зазначеним в пп. 5.2.9.1 Договору."

5.3. ВАД несе відповідальність за:

5.3.1. Невиконання терміну надання і обсягів даних, які передаються згідно з умовами цього Договору.

5.3.2. Організацію експлуатації АСКОЕ відповідно до ІКО.

5.3.3. За невідповідність показникам ДСТУ параметрів якості електричної енергії, виробленої ВАД та проданої ДПЕ. ДПЕ може виставити вимогу про сплату штрафу у розмірі 25-ти відсотків від вартості такої електроенергії. Штраф повинен бути сплачений у термін, не більший від 6-ти банківських днів з моменту отримання ВАД письмового повідомлення від ДПЕ. Також, у такому випадку, ВАД зобов'язана вжити всіх відповідних заходів, спрямованих на усунення причин такого відхилення в якості електроенергії.

5.4. ДПЕ має право:

5.4.1. Вимагати від ВАД продажу електроенергії належної якості з додержанням прогнозованого графіка навантаження та диспетчерських команд.

5.5. ДПЕ зобов'язане:

5.5.1. Купувати у ВАД електроенергію відповідно до умов Ст. 3 та здійснювати за неї своєчасні розрахунки відповідно до умов Ст. 4 Договору.

5.5.2. Здійснювати оплату ВАД за фактично відпущену ДПЕ електроенергію грошовими коштами. При цьому ДПЕ здійснює оплату купленої електроенергії грошовими коштами відповідно до алгоритму розподілу коштів ОРЕ  в межах наявних на поточному рахунку із спеціальним режимом використанням ДПЕ грошових коштів, які відповідно до алгоритму ОРЕ підлягають перерахуванню ВАД. Зазначене водночас не обмежує зобов’язання ДПЕ щодо остаточних розрахунків за куплену у ВАД електроенергію відповідно до пункту 4.2 цього Договору.

5.6. ДПЕ несе відповідальність:

5.6.1. При порушеннях ДПЕ розподілу коштів для ВАД відповідно до алгоритму розподілу коштів ОРЕ, який затверджується НКРЕ, може нараховуватись пеня в розмірі 0,2 % від неоплаченої згідно з цим алгоритмом суми (але не більше подвійної облікової ставки НБУ, яка діє на день розрахунку) за кожен день ненадходження таких коштів на рахунок ВАД. При цьому нарахування пені за порушення ДПЕ розподілу коштів припиняється через один календарний місяць від дня, коли порушення було здійснено. З ДПЕ може стягуватися додатково штраф у розмірі ста гривень за ненадходження на рахунок ВАД належних коштів відповідно до алгоритму розподілу коштів ОРЕ понад тридцять днів. Сплата ДПЕ пені та штрафу здійснюється з поточних рахунків ДПЕ на поточні рахунки ВАД.

Сплата пені не звільняє ДПЕ від зобов’язань по сплаті вартості купленої у ВАД електроенергії.

 

Стаття 6. Обставини непереборної сили

6.1. Обставинами непереборної сили є стихія, страйк, локаут, інший промисловий розлад, дія суспільного ворога, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, саботаж, акт вандалізму, блискавка, пожежа, буря, повінь, землетрус, нагромадження снігу або ожеледь, нестача води через погодні чи довкільні умови, вибух, ситуації, що створюють загрозу сталості ОЕС України та енергетичній безпеці України або її окремих регіонів, що спричиняють неможливість виконання однією із Сторін зобов'язань за цим Договором.

6.2. При настанні обставин непереборної сили Сторони звільняються від виконання зобов'язань за цим Договором на термін дії обставин непереборної сили і усунення їх наслідків.

6.3. Наявність обставин непереборної сили підтверджується відповідною довідкою Торгово-промислової палати України.

6.4. Потерпіла Сторона негайно дає повідомлення другій Стороні про подію, що оголошується обставиною непереборної сили, і, якомога швидше, подає інформацію про вжиті заходи щодо усунення наслідків цієї події.

 

Стаття 7. Вирішення суперечок

7.1. Усі суперечки та розбіжності між Сторонами, які можуть з'явитися з Договору чи у зв'язку з ним, вирішуватимуться по можливості шляхом переговорів.

7.2. У разі, якщо суперечки та розбіжності не можуть бути вирішені шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню господарським судом України.

Не обмежуючись іншим положенням цього Договору, за ініціативою будь-якої зі Сторін такий спір може бути передано на вирішення до міжнародного арбітражу. При цьому текст положень підпункту "с" пункту 4 статті 26 Договору про Енергетичну Хартію від 17 грудня 1994 року вважається  інкорпорованим до цього Договору шляхом посилання.

 

Стаття 8. Інші умови

8.1. Сторони погоджуються з тим, що у Договір та його додатки, у разі необхідності, можуть бути внесені зміни та доповнення за взаємною домовленістю Сторін.

8.2. У разі змін чинного законодавства України або ДЧОРЕ Сторони вносять відповідні зміни до Договору, які необхідні для усунення протиріч.

У разі внесення змін до законодавства, що регулює порядок стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії, ВАД може обрати новий порядок стимулювання.

8.3. У випадку внесення змін до цього Договору, ці зміни мають бути оформлені у вигляді додаткової угоди (за виключенням повідомлень про зміну поштових та банківських реквізитів) за підписами уповноважених осіб Сторін та скріплені їх печатками.

У випадку зміни поштових чи банківських реквізитів однієї зі Сторін остання зобов'язана письмово повідомити про це іншу Сторону протягом п'яти днів з дня такої зміни. Таке повідомлення, підписане уповноваженою особою і головним бухгалтером, стає частиною цього Договору лише за умови безпосереднього його отримання іншою Стороною.

8.4. У випадку введення надзвичайної ситуації в ОРЕ Сторони керуються відповідною постановою НКРЕ щодо введення надзвичайної ситуації в ОРЕ, виданою в межах компетенції НКРЕ.

8.5. Договір підписаний у двох примірниках, по одному для кожної Сторони. Обидва примірники мають однакову юридичну силу.

8.6. Договір вступає в силу з ___ ____________ 20_ року та діє до ___ ____________ 20__ року.

8.7. Права та обов'язки, що виникають за цим Договором у однієї із Сторін, не можуть бути передані третій стороні без письмової згоди іншої Сторони за цим Договором.

8.8. Дія цього Договору може бути припинена достроково за згодою Сторін або за рішенням суду. Сторона Договору, яка вважає за необхідне розірвати даний Договір, повинна надіслати пропозиції про це другій Стороні рекомендованим або цінним листом. Сторона Договору, яка отримала пропозицію про розірвання даного Договору, у двадцятиденний строк після отримання пропозиції повідомляє другу Сторону про результати її розгляду. У разі недосягнення згоди між Сторонами щодо розірвання даного Договору або у разі неодержання відповіді в установлений строк заінтересована Сторона має право передати спір на вирішення суду. При досягненні згоди Сторін про розірвання даного Договору дія Договору в частині розрахунків припиняється після повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

8.9. У разі зупинення дії ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергіїдія Договору призупиняється на термін такого зупинення.

8.10. У разі анулювання дії ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії дія договору припиняється з моменту анулювання ліцензії.

8.11. Сторони погоджуються, що положення цього Договору є конфіденційною інформацією, та зобов'язуються не розголошувати їх третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони, крім розкриття цієї інформації у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.

8.12. Для ВАД застосовується порядок стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії на дату введення в експлуатацію об’єктів електроенергетики, які виробляють електроенергію з альтернативних джерел енергії.

На весь термін застосування "зеленого" тарифу закріплюється вимога щодо закупівлі всієї електроенергії, виробленої на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії ( крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – вироблену лише малими гідроелектростанціями), і не продану за договорами безпосередньо споживачам або енергопостачальним компаніям, за встановленим "зеленим" тарифом, а також щодо розрахунків за таку електроенергію в повному обсязі, у встановлені строки та грошовими коштами в порядку, установленому законом.

 

Стаття 9. Додатки

Додаток 1. Перелік місць установлення приладів та систем розрахункового обліку.

Додаток 2. Однолінійні схеми розташування приладів розрахункового обліку.

Додаток 3. Акти розмежування балансової належності електричних мереж.

Додаток 4. Технічні характеристики вимірювальних комплексів електроенергії.

Додаток 5. Акт про виробіток, відпуск у мережу електроенергії, виробленої ВАД.

Додаток 6. Акт купівлі-продажу електроенергії між ДПЕ та ВАД.

 

 

 

 

Стаття 10. Юридичні адреси та реквізити Сторін

ДП "Енергоринок":
Адреса: __________________________________

П/р __________________ у _________________
МФО ___________________________________
ЄДРПОУ    _______________________________
Телефон:     _______________________________
Факс:           _______________________________ 

_________________________________________:
Адреса: __________________________________

П/р __________________ у _________________
МФО ___________________________________
ЄДРПОУ    _______________________________
Телефон:     _______________________________
Факс:           _______________________________ 

____________________
____________________/_________/ 

__________________
_________________/__________/ 

_________________________________________________________ 

Погоджено _________________________ енергосистемою НЕК "Укренерго" за довіреністю

НЕК "Укренерго"

____________________/_________


Погоджено Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (протокол засідання від __________ N ____).

 

Голова НКРЕ _______________

 

 

 

Начальник

управління генеруючих підприємств

 

           

           В. Волошенюк

 

Додаток 1
до Примірного договору про купівлю-продаж електричної енергії між державним підприємством "Енергоринок" та суб’єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії

 

 

Перелік
місць установлення приладів та систем розрахункового обліку

N
з/п 

Найменування отримувача електроенергії (ЕС, споживач) 

Найменування електростанції 

Найменування точки надходження

електроенергії 

Рівень напруги (кВ) 

Розрахунковий коефіцієнт 

Прийом 

Віддача 

Примітки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

Погоджено: 

Погоджено: 

Керівник ДП "Енергоринок" 

Керівник ВАД 

Директор ___________ ЕС
НЕК "Укренерго" 

Керівник ЕК ___________
суміжного суб'єкта ОРЕ 

___________________________

"___" ____________ 20_ р. 

М. П. ______________ П. І. Б.

"___" ____________ 20_ р. 

М. П. ______________ П. І. Б.

"___" ____________ 20_ р. 

М. П. ______________ П. І. Б.

"___" ____________ 20_ р. 

 

Додаток 2
до Примірного договору про купівлю-продаж електричної енергії між державним підприємством "Енергоринок" та суб’єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії


 

Однолінійні схеми
розташування приладів розрахункового обліку

 

  

 

Керівник ДП "Енергоринок"

________________________

"___" ____________ 20_ р. 

Керівник ВАД

М. П. ________________________ П. І. Б.

"___" ____________ 20_ р. 


 

Погоджено: 

Погоджено: 

Директор _______________ ЕС НЕК
"Укренерго" за довіреністю НЕК "Укренерго"

М. П. _________________________ П. І. Б.

"___" ____________ 20__ р. 

Керівник ЕК ____________________
                                   суміжного суб'єкта ОРЕ 

М. П. _________________________ П. І. Б.

"___" ____________ 20__ р. 

 

 

Додаток 3
до Примірного договору про купівлю-продаж електричної енергії між державним підприємством "Енергоринок" та суб’єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії


 

Акти
розмежування балансової належності електричних мереж

Керівник ВАД 

Керівник ЕК ______________________
                                   (назва другої сторони акта) 

М. П. ____________________ П. І. Б.

"___" ____________ 20__ р 

М. П. ___________________ П. І. Б.

"___" ____________ 20__ р 

Керівник ДП "Енергоринок"

________________

"___" ____________ 20__ 

  

 

Додаток 4
до Примірного договору про купівлю-продаж електричної енергії між державним підприємством "Енергоринок" та суб’єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії


 

Технічні характеристики вимірювальних комплексів електроенергії 

N з/п 

Найменування електростанції та точки надходження електроенергії 

Лічильники 

Трансформатори струму 

Трансформатори напруги 

Примітки 

Тип 

Клас точності 

Тип 

Клас точності 

Тип 

Клас точності 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


 

  

Погоджено: 

Погоджено: 

Керівник ВАД 

Керівник ЕК "______________" 

Директор ___________ ЕС НЕК "Укренерго" 

М. П. ______________ П. І. Б.

"___" ____________ 20_ р. 

М. П. ______________ П. І. Б.

"___" ____________ 20_ р. 

М. П. ______________ П. І. Б.

"___" ____________ 20_ р. 


 

 

Додаток 5
до Примірного договору про купівлю-продаж електричної енергії між державним підприємством "Енергоринок" та суб’єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії


 

 

 

Акт про виробіток, відпуск у мережу електроенергії, виробленої ВАД

 

Баланс електроенергії ВАД

Найменування показника 

Виробіток 

Власні потреби 

Відпуск у мережу 

Обсяг електроенергії - усього, кВт·год. 

.................

.................

.................


 

Керівник ВАД 

______________
Підпис 

______________
П. І. Б. 

Керівник __________ енергосистеми 

______________
Підпис 

______________
П. І. Б. 

 

 
 


 

Керівник ДП "Енергоринок" 

___________________

Керівник ВАД

___________________ 


Додаток  6

до Примірного договору про купівлю-продаж електричної енергії між державним підприємством "Енергоринок" та суб’єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії

 

Акт купівлі-продажу електроенергії між ДПЕ та ВАД

 

                                                                                                               

№ договору

 

Дата договору

Обсяг

електроенергії,

тис. кВт×г

Вартість

електроенергії (без ПДВ),

 грн.

Ціна (без ПДВ),

коп./кВт×г

Податок

на додану вартість,

грн.

Загальна вартість електроенергії (з ПДВ),

грн.

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДП "Енергоринок"

 

_____________________________________________

 

 

 

 

(назва ВАД)

 

_____________________________________________

 

_____________________________________________

 

(посада керівника)

 

(посада керівника)

 

_________________  ____________________

__________________  ___________________

 

(підпис)               М.П.                (П.І.П/б)

 

(підпис)

         М.П.                      (П.І.П/б)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник департаменту балансів електроенергії та розрахунків платежів

 

 

 

ДП "Енергоринок"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________  ____________________

 

 

 

 

(підпис)

(П.І.П/б)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДП "Енергоринок"

_____________________________

                                               (посада)

 

________________ /_________________/

        (підпис)                   М.П.                (П.І.П/б)

ВАД

____________________________

                                              (посада)

 

_______________ /_________________/

        (підпис)                М.П.                (П.І.П/б)