НАУКА

Створення системи управління національною інформаційно-комунікаційною інфраструктурою — справжнє надбання нашої держави

Володимир Яковенко,
 Теодор Наритник 
«Урядового кур’єра»

Процеси інформатизації у будь-яких сферах людської діяльності настільки масштабні та глибокі, що ведуть до якісних змін власне самого суспільства. Принциповий і глобальний характер інформаційного суспільства значною мірою визначається тим, що базується на потужному науковому технологічному фундаменті, яким є інформаційно-комунікаційна інфраструктура.

Сучасний стан телекомунікаційних мереж характеризується, насамперед, конвергенцією мобільної, стаціонарної та мережі Інтернет. Інтелектуалізація мереж, яка відбувається сьогодні, ∂рунтується на фундаментальній ідеї розподілу функцій комутації та функцій надання послуг, що сприяє впровадженню глобальної інформаційної інфраструктури. Механізмом, який забезпечує високу якість інфокомунікаційних послуг, включаючи послуги передачі різноманітних даних мережею Інтернет (голосові дані, відео-конференції, потокове відео, традиційні для телефонії типи даних), є система управління  інформаційно-комунікаційною інфраструктурою. При цьому складність вирішення цього питання полягає в необхідності управління різнорідним обладнанням, яке може функціонувати за різними технологіями, забезпеченні надійності функціонування інфокомунікаційної мережі з врахуванням різних технологічних вимог до усіх підсистем, що є складовими цієї мережі, а також якості надання послуг традиційного зв’язку та контент-послуг.

З огляду на зазначене вище, науково-практична робота, яка представлена  Державним університетом інформаційно-комунікаційних технологій у складі творчого колективу авторів: Кривуци В.Г., Беркман Л.Н., Кільчицького Є.В., Коваля В.В., Костіка Б.Я., Лисенка В.П., Олійник Д.І., Поповського В.В., Скляренка С.М., Слюсара В.О. на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки в 2012р. є, безумовно, дуже важливою. Вона присвячена вирішенню найактуальнішого питання — створенню принципово нової системи управління національною інформаційно-комунікаційною інфраструктурою України, яка за своїм рівнем відповідає найкращим світовим розробкам.

Творчий колектив розв’язав проблему створення системи ефективного управління національними інфокомунікаційними мережами, що має важливе державне значення. Подані матеріали відтворюють поєднання фундаментальних та прикладних розробок авторів.

Інноваційні науково-теоретичні здобутки творчого колективу

Заслуговують особливої уваги запропоновані методи оптимального проектування та побудови сучасних систем зв’язку. В основу досліджень покладено математичні методи моделювання, аналізу і синтезу складних організаційно-технічних систем як детермінованих, так і стохастичних. Робота має велике практичне значення. Визначено вибір одного з найважливіших показників системи управління — кількість управляючої інформації (отже, і необхідну пропускну спроможність), що забезпечує задану точність параметрів об’єктів мережі. Цей показник є визначальним при проектуванні системи управління.

Входження України в глобальну інформаційну інфраструктуру

Розроблено та впроваджено ряд необхідних сучасних засобів, реалізовані та успішно використовуються нові методи в процесах управління потоками інформації, в процесах збирання, обробки та розповсюдження інформації управління. Це сприяло створенню національної системи управління у рамках діяльності Робочої групи з управління мережами зв’язку, яка була за ініціативою України організована при Комісії Регіональне співтовариство зв’язку (РСЗ) для вирішення питань оперативно-технічного управління мережами зв’язку країн-членів РСЗ в умовах переходу на міжнародні принципи взаємодії. Автори розробили пакет системно-технічних документів з питань взаємодії систем управління.

Особливе практичне значення має вирішення авторами розробки таких питань з забезпечення:

— ефективності використання фізичних та логічних ресурсів інфокомунікаційної мережі завдяки створенню середовища, що дає змогу об’єднати розрізнені автоматизовані системи управління різних виробників і різних поколінь;

  надійності та життєздатності інфокомунікаційної мережі завдяки створенню механізму динамічної адаптації фізичної та логічної топологічної структури інфокомунікаційних мереж національної інформаційно-комунікаційної інфраструктури України, в тому числі мережі передавання даних та мереж підтримки, включаючи мережу синхронізації;

  якості надання інфокомунікаційних послуг завдяки створенню мережної архітектури, що забезпечує безперервний контроль від створення послуги до надання її користувачу з можливістю безпосереднього вимірювання її параметрів;

— ефективності управління продуктивністю завдяки впровадженню алгоритму управління на основі інформаційно-ентропійного методу, що дає змогу оптимізувати управління пропускною спроможністю мережі та зменшити на 30% собівартість інфокомунікаційної послуги.

Завдяки новій системі управління користувачі зможуть отримати весь спектр телекомунікаційних та контент-послуг з високою якістю.
Фото з сайту vyatsu.ru

Унікальність та конкурентоспромо-жність системи управління

Запропонована система управління інфокомунікаційними мережами дає змогу  використовувати мережний ресурс національної інформаційно-комунікаційної інфраструктури в умовах особливого стану для забезпечення виконання функцій національного центру оперативно-технічного управління у надзвичайних умовах.

Побудова національної інформаційно-комунікаційної інфраструктури і системи управління нею за принципами, запропонованими творчим колективом авторів цієї роботи, гарантує і забезпечення  користувача якісними послугами при раціональному використанні мережних ресурсів, і найбільш ефективне використання бюджетних коштів.

Розробки авторів є основою для структурної перебудови національної телекомунікаційної мережі і створення інформаційно-комунікаційної інфраструктури, що надає можливість користувачам отримати весь спектр телекомунікаційних та контент-послуг з високою якістю, належною вартістю у будь-якому місці та у будь-який час.

Порівняно з аналогічними системами управління, створеними і впровадженими світовими лідерами ринку інфокомунікацій, розробки авторів мають такі переваги:

— оптимізована структура і параметри системи управління внаслідок впровадження архітектури, яка має властивості адаптивності до плинно спрогнозованих збурень та інваріантності до випадкових факторів. Це в свою чергу підвищило надійність обладнання інфокомунікаційних мереж та дало змогу динамічно адаптувати фізичну та логічну топологічні структури інфокомунікаційної мережі;

— можливість, на відміну від закордонних аналогів, безпосередньо вимірювати параметри послуги на основі створеної наскрізної системи управління якістю;

— реалізація режиму прогнозування управляючої дії, що сприяє підвищенню ефективності управління чергами, на відміну від стандартизованих закордонних протоколів, які реалізовано в телекомунікаційному обладнанні.

Створена система управління розв’язує одну з найважливіших проблем сьогодення для інфокомунікаційних мереж багатьох країн світу — забезпечення можливості взаємодії різних видів обладнання. Так, на міжнародному рівні при створенні глобальної інформаційної інфраструктури необхідно реалізувати взаємодію однотипних компонентів між собою. Наприклад, транспортна мережа, побудована на базі синхронної цифрової ієрархії, та транспортна мережа, побудована на базі технології пакетів, повинні функціонувати як єдине ціле.

Інноваційні науково-теоретичні здобутки колективу авторів добре відомі в нашій країні та за її межами. Наукові розробки та їх впровадження в національну систему оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами відповідає динамічним змінам спектра інфокомунікаційних технологій у телекомунікаціях, враховує особливості впровадження їх на національному ринку, новітніх науково-технічних досягнень в галузі телекомунікацій, є значним вкладом у розвиток галузевої науки.

Основні наукові здобутки колективу авторів викладено в 36 монографіях, 16 підручниках, понад 500 працях у наукових журналах, висвітлено на міжнародних науково-технічних конференціях та симпозіумах, підтверджено авторськими свідоцтвами та патентами на винаходи. Під керівництвом авторів захищено 12 докторських та 37 кандидатських дисертацій.

Представлений потужний матеріал розробок та досліджень розв’язують проблему побудови системи управління національною інформаційно-комунікаційною інфраструктурою з урахуванням вимог до її технічної та економічної ефективності, що забезпечує можливість управління як традиційними, так і новітніми мережами.

Зважаючи на актуальність, наукову та практичну цінність, її важливість для народного господарства, робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2012 рік, а її автори, без сумніву, заслуговують стати лауреатами.

КОМПЕТЕНТНО

Володимир ЯКОВЕНКО,
директор Інституту радіофізики
та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України,
академік НАН України:

— Створена вітчизняними вченими система управління вирішує одну з найбільш важливих проблем інфокомунікаційних мереж багатьох країн світу – забезпечує можливість взаємодії різних видів обладнання і технологій.

Теодор НАРИТНИК,
директор Інституту електроніки та зв’язку
Української академії наук, лауреат
Державних премій СРСР, УРСР, України
в галузі науки і техніки:

— Фундаментальність роботи полягає в тому, що творчим колективом авторів вирішено проблему державного значення — створення системи ефективного управління національними інфокомунікаційними мережами.