Міністр закордонних справ України
Костянтин ГРИЩЕНКО

ДИПЛОМАТІЯ

7 листопада Україна завершує головування у Комітеті міністрів РЄ

Розглядаючи різні теми для обрання їх пріоритетами головування, наша держава виходила, по-перше, з національних інтересів України та їх реалізації у сферах компетенції РЄ, по-друге, з необхідності дотримання послідовності започаткованих Радою Європи процесів, які мають забезпечити їй гідне місце у системі європейських інституцій, по-третє, з пріоритетів попередніх головувань, які потребували подальших дій на виконання ухвалених організацією рішень.

Для дітей та разом  з дітьми

Пропозиція щодо першого пріоритету головування — захист прав дітей — була результатом тривалого аналізу досягнень Ради Європи, її завдань на перспективу та врахування інтересів і потреб України в цій сфері. Обрання тематики захисту дітей знайшло широку підтримку в Раді Європи, оскільки це сприяє реалізації програм і рішень організації, виробленню нових стандартів та стратегій, спрямованих на захист дитини. І нарешті, думаю, ніхто не заперечить того, що захист дитини є одним із найактуальніших сучасних завдань нашої держави, основою її майбутнього.

Аналізуючи роботу в напрямі реалізації пріоритету захисту прав дітей, здійснену протягом 6 місяців, ми можемо із впевненістю констатувати, що українське головування зробило вагомий внесок у посилення координаційної ролі Ради Європи у реалізації регіональних та національних ініціатив країн-членів у сфері захисту прав дітей. Ми зосередилися на таких двох важливих напрямах, як боротьба з усіма формами насильства щодо дітей та забезпечення прав дітей на охорону здоров’я.

Завданням українського головування в цьому зв’язку була активізація зусиль РЄ та її країн-членів на шляху до забезпечення ефективного виконання програм, які вже існують, стратегій та кампаній із захисту прав дітей, а також вироблення нових пріоритетів політики у цій сфері.

Підтримуючи реалізацію загальноєвропейської кампанії з припинення сексуального  насильства щодо дітей, започаткованої у Римі 29 листопада 2010 року, Україна організувала Міжнародну конференцію «Протидія насильству щодо дітей: від окремих дій до комплексних стратегій» (24 — 25 травня 2011 р., м. Київ). Проведення цієї конференції також відповідало цілям так званої «Стокгольмської стратегії» на 2009 — 2011 роки, ухваленої під час шведського головування в Комітеті міністрів РЄ.

Головною метою конференції став обмін ефективними європейськими практиками щодо запровадження інтегрованих національних стратегій, спрямованих на захист прав дітей та викорінення насильства щодо дітей, з наголосом на ситуації у країнах Центральної та Східної Європи. За підсумками цієї конференції можемо констатувати, що учасникам вдалося створити певний потенціал для подальшого опрацювання Радою Європи та її країнами-членами питань запобігання насильству щодо дітей шляхом перегляду національних стандартів і політики опіки та піклування, а також розробки комплексних програм реінтеграції та реабілітації дітей-жертв чи свідків насильства. Не менш важливим результатом конференції стало вироблення одного з елементів нової Стратегії Ради Європи щодо прав дитини на захист від насильства.

Особливе значення мала міжнародна конференція «Стандарти захисту неповнолітніх шукачів притулку без супроводу», яка відбулась у Києві 26 — 27 жовтня 2011 року. Учасники конференції — провідні експерти в галузі міграції та захисту прав дітей з країн-членів РЄ, фахівці міграційних служб європейських держав, представники міжнародних та громадських організацій — обговорили стандарти захисту неповнолітніх шукачів притулку, питання їх подальшого удосконалення та можливі заходи з поліпшення ситуації у цій галузі.

Захист прав дітей став одним із пріоритетів України під час головування. Фото з сайту etointeresno.net

Як результат узагальнення існуючого досвіду — рекомендації учасників щодо запровадження ефективної системи європейських стандартів у сфері захисту неповнолітніх шукачів притулку без супроводу, що відповідним чином дасть змогу краще захищати права та інтереси цієї категорії дітей.

Важливим елементом головування України в Комітеті міністрів РЄ став початок консультацій з питань підготовки нової Стратегії Ради Європи щодо прав дитини на 2012 — 2015 роки. У цьому контексті наш уряд створив спеціальну робочу групу, до складу якої увійшли представники ключових міністерств та відомств, залучено Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, громадські організації, Національну академію педагогічних наук.  Підготовлені нашими експертами пропозиції, які враховують серед іншого досягнення заходів у рамках програми головування, стали вагомим внеском у процес підготовки нової Стратегії Ради Європи щодо прав дитини на 2012 — 2015 роки.

Як бачимо, весь комплекс завдань, процес їх виконання та результати дають підстави стверджувати про успішну діяльність українського головування на напрямі реалізації пріоритету захисту прав дітей. Ця діяльність уже вплинула та продовжуватиме впливати на загальноєвропейську політику щодо прав дітей, яка має забезпечити гідний рівень життя дітей, захист їхніх інтересів у соціальній сфері та у системі охорони здоров’я через доступ кожної дитини до якісних медичних послуг, запобігання всім формам насильства щодо дітей та торгівлі дітьми. 

Я впевнений, що проведена робота у рамках головування України в Комітеті міністрів РЄ, а також відповідні дії на національному рівні сприяють досягненню спільної мети України та Ради Європи — побудові Європи для дітей та разом з дітьми.

Реформування  та зміцнення  Страсбурзького суду

Обравши своїм другим пріоритетом «Права людини та верховенство права в контексті демократії і стабільності в Європі», українське головування сприяло схваленню на засіданні Комітету міністрів у грудні 2010 року рішення про запровадження нової системи нагляду за виконанням рішень Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Ця система була введена в дію з 1 січня 2011 року та довела свою ефективність, оскільки дала змогу Комітету міністрів здійснювати чіткий нагляд за виконанням державами-членами рішень ЄСПЛ, які покликані захищати права заявників.

У травні цього року під головуванням України Комітет міністрів Ради Європи схвалив рішення щодо необхідності продовження реформи Європейського суду з прав людини в контексті досягнутих домовленостей.

Варто зарахувати до досягнень нашого головування і принципову політичну домовленість з Великою Британією та Албанією, які будуть наступними головуючими у Комітеті міністрів Ради Європи, про продовження цими країнами підтримки та просування реформи Європейського суду з прав людини на основі досягнутих домовленостей в рамках Міжнародної конференції «Роль превенції у заохоченні та захисті прав людини», яка відбулася у Києві 20 — 21 вересня цього року за участю Комісара Ради Європи з прав людини, міністрів юстиції країн — членів Ради Європи, представників Генерального директорату Ради Європи з прав людини та правових питань, урядових уповноважених при Європейському суді з прав людини, а також працівників правничих галузей України.

Ключовим досягненням київської конференції стало започаткування розвитку практичних підходів до реформування Європейського суду з прав людини на національному рівні, які необхідні для досягнення ефективної імплементації положень Європейської конвенції з прав людини судами країн — членів РЄ, аби гарантувати, що національні суди та державні органи здатні виконувати свою превентивну роль у захисті прав людини.

Так, головування України в Комітеті міністрів РЄ сприяло просуванню основного елемента реформи Європейського суду з прав людини, який полягає в імплементації Європейської конвенції з прав людини на національному рівні,  що має забезпечити стале функціонування цієї інституції у довгостроковій перспективі.

Демократія:  влада громад

Наступним, третім пріоритетом України під час головування стало зміцнення місцевої та регіональної демократії. Наша країна чітко усвідомлює, що реалізація демократичних принципів не можлива без забезпечення права громадян на участь в управлінні державними справами. Найефективніше це право може здійснюватися саме на місцевому рівні, оскільки місцеві влади є найближчими до громадянина. Так зване «близьке врядування» надає можливість громадянам безпосередньо брати участь у політичному житті та  найефективніше  відповідати на їхні потреби. Легендарна афінська демократія в принципі будувалася на прямій участі мешканців поліса в обговоренні напрямів та проблем його розвитку. В сучасних багатомільйонних країнах пряма демократія вже не є можливою на національному рівні, що робить тим більш важливими ефективні інструменти прямого впливу людей на ті рішення, що ухвалюються на місцевому рівні і найбільше впливають на зміни в безпосередньому середовищі їхнього існування.

Наші зусилля з реалізації зазначеного пріоритету були втілені у таких основних заходах. 15 вересня цього року в Києві було проведено Міжнародний семінар з питань запровадження стандартів публічної етики на місцевому і регіональному рівнях,  16 вересня у Києві відбулось виїзне засідання Бюро Конгресу місцевих і регіональних влад РЄ, 1 — 2 листопада були організовані Міжнародні муніципальні слухання «Розвиток належного врядування на місцевому і регіональному рівнях».

Нещодавно Україна підписала Додатковий протокол до Європейської хартії місцевого самоврядування про право участі у справах місцевого органу влади. Цей міжнародно-правовий акт дасть змогу посилити можливість забезпечення права громадян на безпосередню участь в управлінні державними справами в Україні та, як і Європейська хартія місцевого самоврядування, стане основою для подальших дій уряду України у сфері ефективного врядування.

Крім того, План дій РЄ для України на 2011— 2014 рр., який був представлений у вересні 2011 р. у Києві, містить три програми щодо зміцнення місцевої демократії. Завдяки цим програмам в Україні будуть здійснюватися заходи, спрямовані на посилення інституційної спроможності місцевих влад та їхніх асоціацій у реалізації європейських стандартів належного врядування шляхом підтримки активного громадянства та партисипативної демократії.

Я перерахував далеко не всі заходи, що були здійснені Україною в рамках головування в Комітеті міністрів РЄ. Але, сподіваюся, зі сказаного видно, що Рада Європи нині справді є флагманом у встановленні стандартів прав людини і демократії та розробки механізмів їх захисту. А наша держава не лише знайшла своє гідне місце в цих процесах, а й у цілій групі з них зуміла за останні шість місяців відіграти роль рушія та ініціатора важливих перетворень. Не сперечатимусь: багато що в діяльності РЄ зрозуміло лише фахівцям-правознавцям та дипломатам. Така специфіка цієї багаторівневої міжнародної організації. Саме тому в рамках нашого головування ми намагалися перевести важливі ініціативи та програми Ради Європи в наближену до повсякденного життя площину, умовно кажучи, зробити організацію ближчою до людей.