НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ
(НКРЕ)

ПОСТАНОВА

31.01.2014  Київ  № 87

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 24 лютого 2014 р.
за № 315/25092

Про затвердження Змін до Типового договору на купівлю-продаж природного газу (між власниками та постачальниками природного газу)

Відповідно до статті 4 Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу», Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Типового договору на купівлю-продаж природного газу (між власниками та постачальниками природного газу), затвердженого постановою НКРЕ від 05 липня 2012 року № 849, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 липня 2012 року за № 1250/21562, що додаються.

2. Управлінню регулювання нафтогазового комплексу в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії С. Тітенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики
31.01.2014  № 87

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 лютого 2014 р.
за № 315/25092

ЗМІНИ
до Типового договору на купівлю-продаж природного газу (між власниками та постачальниками природного газу)

1. У пункті 3.4 розділу ІІІ цифри та літери «10-го» та «15-го» замінити відповідно цифрами та літерами «5-го» та «8-го».

2. В абзаці другому пункту 6.1 розділу VI слова та цифру «протягом 5-ти календарних днів після підписання Сторонами акта приймання-передачі газу за розрахунковий місяць» замінити словами та цифрами «до 20-го числа місяця, наступного за місяцем реалізації газу, на підставі підписаного Сторонами акта приймання-передачі газу за розрахунковий місяць».

3. Пункт 7.2 розділу VII викласти в такій редакції:

«7.2. У разі якщо до 20 числа місяця, наступного за місяцем закінчення строку дії Договору в частині реалізації газу (розділ XI Договору), Покупець не здійснить повну оплату фактично отриманого за Договором природного газу, Покупець зобов’язується (крім суми заборгованості) сплатити Продавцеві пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення платежу.».

4. Пункт 9.2 розділу IX викласти в такій редакції:

«9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди щодо вирішення спорів (розбіжностей) за цим Договором спір передається на вирішення в господарські суди України.».

5. Абзац перший розділу XI викласти в такій редакції:

«Договір набирає чинності з дати підписання і діє в частині реалізації газу 1 рік (з 01 січня _____ року до 31 грудня ______ року), а в частині проведення розрахунків за газ -- до повного погашення заборгованості.».

Начальник управління регулювання нафтогазового комплексу
Т. Рябуха