ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 03 червня 2014                                     м. Київ                                                                          № 332

 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
05 червня 2014 р. за № 580/25357

Про затвердження Змін до Положення про застосуванняНаціональним банком Українизаходів впливу за порушення банківського законодавства

Відповідно до статті 56 Закону України “Про Національний банк України” та статей 66, 67, 75 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, з метою підвищення ефективності банківського нагляду Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 серпня 2012 року № 346, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2012 року за №1590/21902 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Іваненко  Н. В.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України.

3. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Кротюка В. Л.

Голова   С. І. Кубів

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
03 червня 2014 року № 332

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
05 червня 2014 р. за № 580/25357

 Зміни до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавств

1. У розділі І:

1)  в абзаці першому пункту 3.3 глави 3 слова “Комісія Національного банку з питань нагляду та регулювання діяльності банків” замінити словами “Комісія Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем”;

2) у главі 4:

пункт 4.4 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

“Національний банк для здійснення особливого режиму контролю одночасно з призначенням куратора банку може залучати фахівців з бухгалтерського обліку, юридичних питань, з питань платіжних систем, інформаційних технологій та з інших питань”.

У зв’язку з цим абзаци другий – дев’ятий уважати відповідно абзацами третім — десятим;

пункт 4.6 викласти в такій редакції:

“4.6. Куратор банку призначається з числа службовців Національного банку, які мають вищу економічну або юридичну освіту.

Залучений до виконання повноважень куратора банку службовець Національного банку, інші фахівці визначаються наказом Національного банку зі збереженням за ними місця роботи, заробітної плати, премій та інших виплат, передбачених системою оплати праці за основним місцем роботи на період їх призначення”.

2. У розділі ІІ:

1) пункти 6.1 та 6.3 глави 6 викласти в такій редакції:

“6.1. Національний банк може прийняти рішення про збільшення обсягу резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, зокрема шляхом пониження категорії якості активу та відповідно підвищення значення показника ризику цього активу або заборони врахування під час розрахунку суми резервів забезпечення (крім високоліквідного) у разі здійснення банком окремих операцій з підвищеним рівнем ризику, що можуть загрожувати інтересам кредиторів і вкладників, підтверджених результатами інспекційної перевірки”;

“6.3. Рішення про збільшення обсягу резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями приймає Правління Національного банку або Комісія Національного банку”;

2) пункт 9.22 глави 9 викласти в такій редакції:

“9.22. Розрахунок суми штрафу здійснюється за кожним допущеним порушенням, зазначеним у цій главі, а накладення штрафу за це порушення здійснюється протягом шести місяців із дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через один рік з дня допущення порушення.

Розрахунок суми штрафу здійснюється виходячи з розміру зареєстрованого статутного капіталу банку на день вчинення порушення”;

3) главу 12 після пункту 12.1 доповнити новим пунктом 12.2 такого змісту:

“12.2. Національний банк має право віднести банк до категорії проблемних у разі наявності хоча б одного з таких критеріїв:

1) невиконання банком без об∂рунтованих причин розпорядження та/або вимоги Національного банку щодо усунення порушень банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку протягом визначеного Національним банком строку;

2)установлення за результатами банківського нагляду або аудиторської перевірки фактів подання банком недостовірної звітності, не виправленої в строк, що може призвести до невиконання банком хоча б одного з економічних нормативів капіталу та/або ліквідності;

3) ненадання банком уповноваженим особам Національного банку інформації, документів та їх копій, письмових пояснень з питань діяльності банку;

4) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо діянь у фінансовій сфері контролерів, керівників банку;

5) конфлікту інтересів банку, про що свідчить наявність інформації, виявлення фактів про будь-який вид стосунків, який суперечить інтересам банку, а також відсутність згоди та/або наявність протиріч між органами управління та/або акціонерами банку, що негативно впливають на ефективне управління банком, які можуть загрожувати інтересам вкладників і кредиторів банку;

6) невиконання вимог законодавства України щодо розкриття відомостей про власників істотної участі в банку в обсязі, визначеному Національним банком;

7) невиконання розпорядження Національного банку про відсторонення від посади посадової особи банку або заборону власнику істотної участі в банку використовувати право голосу придбаних акцій (паїв);

8) винесення щодо банку судового рішення, виконання якого може мати негативний вплив на репутацію банку та/або призвести до втрати активів у розмірі більше ніж один відсоток”.

У зв’язку з цим пункти 12.2 – 12.11 уважати відповідно пунктами 12.3 – 12.12;

4) главу 13 доповнити новим пунктом такого змісту:

“13.3. Національний банк не застосовує до банків, які віднесено до категорії неплатоспроможних, заходів впливу за порушення банківського законодавства України”.

 

Директор Департаменту нормативно-методологічного забезпечення
банківського регулювання та нагляду       Н. В. Іваненко
    

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови
Національного банку України
___________ В. І. Ричаківська
(підпис)
05 червня 2014 року
(дата)