НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ
(НКРЕ)
ПОСТАНОВА

26.12.2013                                                   м. Київ                                                                         № 1722

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 січня 2014 р. за № 68/24845

Про затвердження Змін до Порядку доступу та приєднання  до Єдиної газотранспортної системи України

Відповідно до статті 4 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу", Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

 1. Затвердити Зміни до Порядку доступу та приєднання до Єдиної газотранспортної системи України, затвердженого постановою НКРЕ від 19 квітня 2012 року № 420, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 травня 2012 року за № 721/21034, що додаються.

 2. Управлінню регулювання нафтогазового комплексу в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії
С. Тітенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері енергетики
26.12.2013 № 1722

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 січня 2014 р. за № 68/24845

ЗМІНИ

до Порядку доступу та приєднання до Єдиної газотранспортної системи України

1. У пункті 1.3 розділу І:

абзац двадцять сьомий після слів «власниками газових мереж» доповнити словами «зовнішнього та внутрішнього газопостачання»;

абзац сорок третій після слів «дані для проектування» доповнити словами «зовнішнього та/або внутрішнього газопостачання»;

абзаци п’ятдесят перший та п’ятдесят другий викласти в такій редакції:

 «зовнішнє газопостачання - газові мережі від місця забезпечення потужності до місця приєднання об'єкта або земельної ділянки замовника;

 внутрішнє газопостачання - газові мережі від місця приєднання об'єкта або земельної ділянки замовника до його газових приладів (пристроїв) включно або до системи газоспоживання третіх осіб (замовників, споживачів).».

 2. У розділі VI:

 1) доповнити пункт 6.7 новими абзацами такого змісту:

 «Якщо внутрішня система газопостачання передбачатиме підключення третіх осіб (інших замовників, споживачів), то у такому випадку:

 в опитувальному листі при поданні заяви на приєднання замовник зазначає інформацію про третіх осіб та додає їх перелік. При цьому ГП (ГТП) у технічних умовах на внутрішнє газопостачання передбачає вимоги до вузлів обліку природного газу, встановлених на межі земельної ділянки між замовником та третіми особами;

 у проекті внутрішнього газопостачання передбачається встановлення вузлів обліку природного газу на межі земельної ділянки між замовником та третіми особами;

 пуск газу до внутрішньої системи газопостачання замовника здійснюється після її передачі в установленому порядку у власність, господарське відання чи користування газотранспортному або газорозподільному підприємству, в газових мережах якого визначена точка забезпечення потужності для цього замовника, чи після укладення з цим газотранспортним або газорозподільним підприємством договору на експлуатацію складових ЄГТСУ.»;

 2) доповнити пункт 6.12 новим абзацом такого змісту:

 «Якщо точка забезпечення потужності знаходиться на території або межі земельної ділянки замовника, тоді точка приєднання збігається з точкою забезпечення потужності і приєднання здійснюється згідно з пунктом 6.5 цього розділу.»;

 3) абзац третій пункту 6.14 після слів «не призводить до» доповнити словами «зміни місця розташування газових приладів (пристроїв) та», а після слів «внутрішнього газопостачання» доповнити словами «без видачі технічних умов».

Начальник управління регулювання
нафтогазового комплексу
Т. Рябуха