Процеси інформатизації у будь-яких сферах людської діяльності настільки масштабні та глибокі, що ведуть до якісних змін самого суспільства. Нинішній глобальний характер інформаційного суспільства значною мірою визначається потужним науково-технологічним фундаментом, яким є інформаційно-комунікаційна інфраструктура.

Різні технології функціонують як єдине ціле

Сучасний стан телекомунікаційних мереж характеризується насамперед конвергенцією мобільної, стаціонарної та мережі Інтернет. Інтелектуалізація мереж полягає у фундаментальній ідеї розподілу функцій — комутації та надання послуг, що сприяє впровадженню глобальної інформаційної інфраструктури.

Високу якість інфокомунікаційних послуг, зокрема передачу різноманітних даних через Інтернет (голосових, відеоконференцій, потокового відео, традиційних для телефонії даних) забезпечує система управління інформаційно-комунікаційною інфраструктурою. Складність цього процесу полягає у тому, що в процесі управління використовується  різне обладнання, яке працює за різними технологіями. А також у забезпеченні надійності функціонування інфокомунікаційної мережі з урахуванням різних технологічних вимог до всіх її складових підсистем і якості надання послуг традиційного зв'язку та контент-послуг.

Тож науково-практична робота, виконана творчим колективом Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій, зі створення принципово нової системи ефективного управління Національною інформаційно-комунікаційною інфраструктурою України надважлива. Вона за рівнем відповідає найкращим світовим розробкам і має важливе державне значення. Тому творчий колектив авторів у складі В. Кривуци, Л. Беркман, Є. Кільчицького, В. Коваля, Б. Костіка, В. Лисенка, В. Олійника, В. Поповського, В. Слюсара, О. Ходзінського, який розв’язав проблему створення системи ефективного управління національними інфокомунікаційними мережами шляхом поєднання фундаментальних та прикладних розробок, заслуговує на відзначення Державною премією України в галузі науки і техніки.

Створена система управління забезпечує швидке реагування на надзвичайні ситуації. Фото з сайту clubic.com

Інноваційні здобутки —  конкурентні переваги

Методи оптимального проектування та побудови сучасних систем зв’язку, запропоновані творчим колективом науковців, заслуговують на особливу увагу. В основу досліджень покладено математичні методи моделювання, аналізу і синтезу складних організаційно-технічних систем — як детермінованих, так і стохастичних. Крім того, робота має велике практичне значення. Адже визначено один з найважливіших показників системи управління: кількість управляючої інформації (отже, й необхідну пропускну спроможність системи). Цей показник забезпечує задану точність параметрів об’єктів мережі, що є визначальним під час проектування системи управління.

Розробка і впровадження низки сучасних засобів, реалізація та успішне використання нових методів управління потоками інформації, збирання, обробка та розповсюдження інформації управління сприяли створенню Національної системи управління у рамках діяльності Робочої групи з управління мережами зв’язку. Це дало змогу Україні ініціювати її роботу в Комісії Регіональної співдружності в галузі зв’язку (РСЗ) задля вирішення питань оперативно-технічного управління мережами зв’язку країн-членів РСЗ в умовах переходу на міжнародні принципи взаємодії. Автори розробили пакет системно-технічних документів з питань взаємодії систем управління. Особливе практичне значення тут мають такі розробки авторів:

— створення середовища, що дає змогу об’єднати розрізнені автоматизовані системи управління різних виробників і різних поколінь та забезпечує ефективність використання фізичних і логічних ресурсів інфокомунікаційної мережі;

— упровадження механізму динамічної адаптації фізичної та логічної топологічної структури інфокомунікаційних мереж Національної інформаційно-комунікаційної інфраструктури України, зокрема мереж передачі даних, підтримки і синхронізації, а також забезпечення надійності і живучості інфокомунікаційної мережі;

— побудова мережевої архітектури дає змогу забезпечити безперервний контроль: від створення інфокомунікаційної послуги до надання її користувачеві з можливістю вимірювання параметрів якості надання послуг;

— упровадження алгоритму управління на основі інформаційно-ентропійного методу сприяє оптимізації управління пропускною спроможністю мережі та зменшенню до 30% собівартості інфокомунікаційної послуги.

Запропонована система управління інфокомунікаційними мережами дає змогу використовувати мережевий ресурс Національної інформаційно-комунікаційної інфраструктури в умовах особливого стану для забезпечення виконання функцій Національного центру оперативно-технічного управління у надзвичайних умовах.

Якість, ефективність, раціональність

Побудова Національної інформаційно-комунікаційної інфраструктури і системи управління нею за принципами, запропонованими творчим колективом авторів, надає можливість забезпечити користувача якісними послугами за раціонального використання мережевих ресурсів і гарантує найефективніше використання бюджетних коштів.

Розробки авторів — основа для структурної перебудови національної телекомунікаційної мережі й створення інформаційно-комунікаційної інфраструктури. Це дає змогу користувачам отримати весь спектр телекомунікаційних та контент-послуг з високою якістю, належною вартістю у будь-якому місці та в будь-який час.

Порівняно з аналогічними системами управління, створеними і впровадженими світовими лідерами ринку інфокомунікацій, розробки авторів мають такі переваги:

— оптимізована структура і параметри системи управління за рахунок упровадження архітектури, яка має властивості адаптивності до плинно спрогнозованих збурень та інваріантності до випадкових факторів. Це підвищило надійність обладнання інфокомунікаційних мереж і дало змогу динамічно адаптувати фізичну та логічну топологічні структури інфокомунікаційної мережі;

— можливість, на відміну від закордонних аналогів, безпосереднього вимірювання параметрів послуги на основі створеної наскрізної системи управління якістю;

— реалізація режиму прогнозування управляючої дії, що дає змогу підвищити ефективність управління чергами на відміну від стандартизованих закордонних протоколів, реалізованих у телекомунікаційному обладнанні.

Створена система управління дає змогу розв’язати одну з найважливіших проблем сьогодення для інфокомунікаційних мереж багатьох країн світу — забезпечення можливості взаємодії різних видів обладнання. Так, на міжнародному рівні за створення глобальної інформаційної інфраструктури треба реалізувати взаємодію однотипних компонентів між собою. Наприклад, транспортні мережі, побудовані на базі синхронної цифрової ієрархії та на базі технології пакетів, повинні функціонувати як єдине ціле.

Інноваційні науково-теоретичні здобутки колективу авторів добре відомі в Україні та поза її межами. Наукові розробки та їх упровадження в Національну систему оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами відповідають динамічним змінам спектра інфокомунікаційних технологій в телекомунікаціях, враховують особливості впровадження їх на національному ринку та новітні науково-технічні досягнення в галузі телекомунікацій, є значним внеском у розвиток галузевої науки.

Основні наукові здобутки колективу авторів викладено в 36 монографіях, 16 підручниках, понад 500 працях у наукових журналах, висвітлено на міжнародних науково-технічних конференціях та симпозіумах, підтверджено авторськими свідоцтвами та патентами на винаходи. Під керівництвом авторів захищено 12 докторських та 37 кандидатських дисертацій.

Представлений потужний науковий матеріал наукових розробок та досліджень розв’язав проблему побудови системи управління Національною інформаційно-комунікаційною інфраструктурою з урахуванням вимог до її технічної та економічної ефективності, що забезпечує можливість управління як традиційними, так і новітніми мережами.

З огляду на актуальність, наукову та практичну цінність,  важливість для народного господарства робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2013 рік, а її автори, без сумніву, заслуговують стати лауреатами.

 

КОМПЕТЕНТНО

Володимир ЯКОВЕНКО,
директор Інституту радіофізики та електроніки
ім. О. Я. Усикова НАН України, академік НАН України:

— Створена система управління дає змогу розв’язати одну з найважливіших проблем сьогодення для інфокомунікаційних мереж багатьох країн: це забезпечення можливості взаємодії різних видів обладнання. Так, на міжнародному рівні за створення глобальної інформаційної інфраструктури треба реалізувати взаємодію однотипних компонентів між собою. Наприклад, транспортні мережі, побудовані на базі синхронної цифрової ієрархії та на базі технології пакетів, повинні функціонувати як єдине ціле.

 

Теодор НАРИТНИК,
директор Інституту електроніки та зв’язку
Української академії наук, лауреат Державних премій СРСР, УРСР,
України в галузі науки і техніки:

— Представлений потужний науковий матеріал наукових розробок та досліджень розв’язав проблему побудови системи управління Національною інформаційно-комунікаційною інфраструктурою з урахуванням вимог до її технічної та економічної ефективності, що забезпечує можливість управління як традиційними, так і новітніми мережами.

Володимир ЯКОВЕНКО,  Теодор НАРИТНИК  для «Урядового кур’єра»