Заступник начальника управління податку на прибуток
— начальник відділу адміністрування департаменту оподаткування
юридичних осіб ДПС України
Олег АНГЕЛОВ

Із набуттям чинності новим Податковим кодексом не лише бізнесмени-початківці, а й «зубри» бухгалтерської справи потребують консультацій та тлумачень окремих його норм і положень. У цьому їм допоможуть фахівці Державної податкової служби, які за ініціативою газети «Урядовий кур’єр» започаткували серію «прямих ліній». Під час їх проведення додзвонювачі зможуть отримати компетентні відповіді на всі поставлені запитання. Гостем першої «прямої лінії», присвяченої податку на прибуток, був начальник відділу моніторингу департаменту адміністрування податку на прибуток ДПА України Олег АНГЕЛОВ.

Податок, який сплачують лише юридичні особи

— Перш ніж розпочнемо предметну розмову з фахівцями, для пересічних читачів нашої газети дайте визначення податку на прибуток.

— Це прямий податок, який сплачують юридичні особи з прибутку, одержаного від реалізації продукції (робіт, послуг), основних фондів, нематеріальних активів, цінних паперів, валютних цінностей, інших видів фінансових ресурсів та матеріальних цінностей, а також із прибутку від орендних операцій, роялті та від позареалізаційних операцій. Його сума обраховується множенням доходу, зменшеного на витрати, на відсоток ставки податку на прибуток. Додатковим об’єктом оподаткування податком на прибуток є виплата доходу нерезидентові з його (доходу) походженням з території України. Факт виплат дивідендів та прирівняних до них платежів є базою для нарахування авансових внесків по податку на прибуток з подальшим його зменшенням на суму сплачених авансових внесків.

З прийняттям Податкового кодексу законодавство, яке регламентує оподаткування прибутку, істотно змінилося. Навіть короткий виклад змін — це лекція на півтори години. Якщо сказати зовсім коротко, то основне у цих новаціях — наближення бухгалтерського обліку до податкового.

Оксана Єгорів, 
Черкаси

— Як правильно подавати уточнюючий розрахунок з податку на прибуток (форма стара чи нова)?

— ДПА направила лист від 26 травня 2011 року № 14847/7/15-0317, яким роз’яснено це питання. Там сказано, що до 01.07.2011 р. уточнення подається за старою формою декларації по податку на прибуток, а після цієї дати — за новою.

— Які пільги з оподаткування можна застосовувати для готельного комплексу?

— Вони передбачені «Перехідними положеннями» Податкового кодексу (це підрозділ ІV розділ XX), де сказано, що тимчасово строком на 10 років починаючи з 1 січня 2011 року звільняється від оподаткування прибуток суб’єктів господарської діяльності, отриманий від надання готельних послуг у п’яти-, чотири- та тризіркових готелях, у тому числі новозбудованих чи реконструйованих або в яких проведено капітальний ремонт чи реставрацію існуючих будівель чи споруд.

Ольга Золотько,
Запоріжжя

— Працюю одна, але планую розширити підприємство і взяти на роботу найманих працівників. Це позначиться на оподаткуванні мого підприємства?

— Приватний підприємець податку на прибуток не сплачує, навіть якщо набирає найманих працівників. Його стосунки з державою регулюються іншим підрозділом Податкового кодексу, де йдеться про оподаткування фізичних осіб.

Увага, амортизація!

Людмила Іщенко,
Київ

— Якщо сума накопиченої амортизації за даними бухгалтерського обліку по інвентарному об’єкту основних засобів на 01.04. 2011 р. менша, ніж сума накопиченої амортизації на цей же час за даними податкового обліку, то можна нараховувати амортизацію в податковому обліку з цієї різниці?

— Якщо сума накопиченої амортизації за даними бухгалтерського обліку менша, ніж за даними податкового, то різниця становить собою окрему групу основних засобів, яка підлягає амортизації як окрема група. Тобто треба обрахувати загальну бухгалтерську вартість основних засобів, їх загальну вартість за податковим обліком і арифметичну різницю між ними. Перевищення податкової вартості над бухгалтерською становить окрему групу основних засобів, на яку нараховуватиметься амортизація як на окрему групу.

Тетяна Пилипчик, 
Ірпінь

— Мають бути різними чи тотожними методи нарахування амортизації по інвентарному об’єкту основних засобів та строки його використання?

— Коли ви відкриваєте нову декларацію з податку на прибуток, то бачите там додаток АМ з розрахунком амортизації. За формою додатку заповнюєте і на кожну групу помічаєте той метод амортизації, який застосовуєте. Причому вона так вибудувана, що на кожну групу може бути обраний не один метод, а кілька. Це в тому разі, якщо до групи входить кілька об’єктів основних засобів і по різних об’єктах підприємство обирає різні методи нарахування амортизації. Різними чи тотожними вони мають бути — це не зовсім коректно сформульоване питання.

— А строки корисного використання інвентарного об’єкта?

— Для кожного об’єкта він встановлюється самостійно. Під час інвентаризації строк корисного використання зазначається в наказі підприємства за результатами цієї інвентаризації.

Дмитро Чигиринський,
Київ

— З якого строку корисного використання має розраховуватися амортизація основних засобів, які придбані та введені в експлуатацію до 1.04.2011 року?

— Має бути визначено строк, не менший того, який зазначений у ст.144. Порівнювати треба весь строк корисного використання від дати введення об’єкта в експлуатацію. Я вже відповідав попередній додзвонювачці.

— А якщо це транспортний засіб?

— Фактично однаково, тільки строк треба брати зі ст. 144, той, що відноситься до транспортного засобу.

Антон Безбородько,
Черкаси

— Вартість, яка амортизується по кожному об’єкту основних засобів станом на 1.04.2011 р., у податковому обліку визначається з урахуванням ліквідаційної вартості чи без неї?

— З урахуванням. Практично ліквідаційна вартість є складовою залишкової вартості, яка амортизується.

— А вартість, яка амортизується по кожному об’єкту основних засобів станом на цю ж дату, включає суму дооцінки, проведеної експертами оціночної комісії?

— Включає лише ті, які проведені до 1 січня 2010 року. Тобто у вас на момент інвентаризації за даними бухгалтерського обліку обліковується основний засіб за певною вартістю. І навіть від цієї вартості треба зняти дооцінки, які проведені після 1 січня.

Галина Гураль,
Чернівці

— У нас виходить так, що в податковому обліку залишкова вартість менша, ніж у бухгалтерському. Яку з цих двох вартостей треба амортизувати і відносити на витрати?

— Ту, яку ви маєте за даними бухгалтерського обліку.

— А якщо підприємство протягом кожного року робило в бухгалтерському обліку дооцінку з метою отримання кредитів у банках і вийшло так, що вартість основних засобів у бухгалтерському обліку дуже велика, а в податковому — ні. Тобто між ними велика різниця. Це правда, що нині ця сума піде на зменшення обкладеного податком прибутку?

— Так передбачено Кодексом. Але треба зважати на те, що в «Перехідних положеннях» написано: не можна враховувати дооцінки і переоцінки, які були проведені підприємством після 1 січня 2010 року. Ті, що проведені до цієї дати, мають враховуватися.

Про лізинг,  торгівлю і витрати

Василь Глушко,
Полтавська область

— Збираюся придбати трактор у лізинг. Який порядок оподаткування операцій за договором фінансового лізингу?

— Згідно з п.153.7 ст.153 Податкового кодексу передача майна у фінансовий лізинг прирівнюється до його продажу на момент такої передачі. В разі передачі майна орендодавець збільшує доходи, а при передачі у фінансовий лізинг майна, яке перебувало в складі його основних засобів, — прирівнює до нуля балансову вартість відповідного об’єкта основних засобів згідно з правилами (ст.146) для їхнього продажу. Одночасно орендар включає вартість об’єкта (без уже нарахованих або таких, що будуть нараховані, відсотків за договором) до складу основних засобів з метою амортизації за наслідками податкового періоду, в якому відбувається передача майна. При цьому платіж за користування майном (без урахування частини лізингового платежу, що надається в рахунок компенсації частини вартості об’єкта фінансового лізингу) відноситься до відсотків.

Олександр Кравчук,
Київ

— Як у податковому обліку визначити витрати на придбання товарів, робіт і послуг за іноземну валюту?

— Витрати, здійснені платником в іноземній валюті, включаються до витрат звітного податкового періоду в перерахунку на національну валюту тієї частини їхньої вартості, що не була оплачена до 01.04.2011 р., за офіційним курсом, який був на дату визначення цих витрат. Що стосується раніше проведеної оплати — за курсом, що діяв на час здійснення оплати. Якщо ж платник податку придбав іноземну валюту для здійснення розрахунків з нерезидентом та до кінця звітного періоду вона обліковується на його рахунках, то до витрат або доходів має включатися від’ємна або позитивна різниця між курсом іноземної валюти до гривні на дату придбання та дату звітного балансу.

Дана Степанів, 
Тернопіль

— Наше підприємство працює у сфері торгівлі. У червні нинішнього року реалізували товари, придбані в квітні цього ж року. Підкажіть, в якому рядку додатку СВ до податкової декларації з податку на прибуток необхідно відобразити собівартість придбаних і реалізованих товарів?

— Це рядок 05.1 основної декларації і додаток СВ додається. Чи, може, вам не зрозуміло, що саме робити в додатку СВ?

— У згаданому рядку йдеться про матеріальні затрати, які більше підходять до товаровиробників, а не торгівлі.

— У документах немає окремих рядків для виробників і торгівців. Декларація заповнюється обома ними однаково. Жодної специфіки Податковий кодекс у цьому випадку не передбачає.

Олександр Семенчик,
Макарів, Київська область

— Чи включається до складу доходів сума авансів та попередньої оплати, отримані за рахунок оплати товарів, робіт та послуг?

— Згідно з п.п.136.1.1 п.136.1 ст.136 Податкового кодексу України для визначення об’єкта оподаткування не враховуються доходи, що надійшли у вигляді попередньої оплати та авансів.

— Раніше було передбачено обмеження щодо віднесення на валові витрати, витрат на оперативну оренду автомобілів, придбання паливно-мастильних матеріалів для легкових автомобілів. Як за новим законодавством?

— Нині всі ці обмеження знято.

Про ставки, податкові періоди та безповоротну допомогу

Антоніна Кириленко,
Кіровоград

— Яка ставка податку з прибутку підприємств встановлена для платника-резидента?

— Основна ставка становить 16%. Однак з урахуванням «Перехідних положень» ПК вона знижуватиметься поступово: з 1 квітня по 31 грудня 2011 року — 23%, з 1 січня по 31 грудня 2012 року — 21%,  з 1 січня по 31 грудня 2013 року — 19%, з 1 січня 2014 року — 16%.

Лілія Рощина, 
Волинь

— Які суми роботодавці можуть відносити до витрат з тих коштів, що перераховані профспілкам на культурно-масові чи оздоровчі заходи?

— Треба конкретно розглядати, кому і на що і скільки він перераховує кошти. Адже до складу «інших витрат», які враховуються при обчисленні податку на прибуток, включають витрати звичайної діяльності (крім фінансових), не пов’язані безпосередньо з виробництвом або реалізацією товарів, виконанням робіт та наданням послуг. Сюди належать і кошти, перераховані профспілкам, але в межах 4% оподаткованого прибутку за попередній звітний рік з урахуванням положень абзацу «а» п.п. 138.10.6 п.138.10 ст.157.

Ірина Руднєва,
Сімферополь

— Чи враховуються витрати на рекламу при визначенні оподатковуваного прибутку?

— Враховуються, як і інші витрати платника при визначенні об’єкта оподаткування. Пунктом 138.5 ст.138 Податкового кодексу України передбачено, що «інші витрати» визначаються за звітний період, в якому вони були здійснені. Однак на підставі п.п.139.1.13 п.139.1 ст.139 Податкового кодексу не включаються до складу витрат та не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку ті витрати, які сталися у звітному періоді у зв’язку з придбанням у нерезидента послуг чи робіт з реклами, маркетингу, консалтингу (крім витрат, здійснених на користь постійних представництв нерезидентів), які підлягають оподаткуванню в обсязі, що перевищує 4% доходу від реалізації продукції (за вирахуванням ПДВ та акцизного податку) за рік, що передує звітному.

Андрій Фрольков,
Суми

— Які податкові періоди встановлено з податку на прибуток?

— Календарні квартал, півріччя, три квартали, рік. Звітний податковий період починається з першого календарного дня податкового періоду і закінчується останнім календарним днем податкового періоду, за винятком виробників сільськогосподарської продукції, чий дохід від продажу товарів власного виробництва за попередній звітний рік перевищує 50% загальної суми доходу. Для них річний податковий період починається з 1 липня поточного звітного року і закінчується 30 червня наступного звітного року.

Щоправда, згідно з п.2 підр.4 роз. ХХ «Перехідні положення» ПК з дати набрання чинності третім розділом цього Кодексу платники податку складають наростаючим підсумком та подають декларацію з податку на прибуток за такі звітні періоди: другий квартал, другий і третій квартали та другий–четвертий квартали 2011 року.

Олена Будзинська,
Хмельницький

— Як оподатковується безповоротна фінансова допомога особі, що не має статусу неприбуткової організації?

— Згідно з Кодексом вона є доходом. Якщо допомога поворотна, то це не дохід, але Кодексом передбачено нарахування на неї умовних відсотків. Якщо така допомога отримана від платника податку на прибуток не на загальних підставах, а це стосується і фізичних осіб, і нерезидентів, і не повернена на кінець періоду, то при її отриманні вона відображається в доході, а при її поверненні — у витратах. При цьому умовні відсотки не нараховуються. Якщо допомога отримана на строк менше 365 днів і надійде від засновника, який не є платником податку на прибуток на загальних підставах, то в цьому випадку до доходів і витрат не включатиметься. Тобто для такого випадку зроблено виняток. Керуватися треба пунктом 135.5 ст.135 та ст.14 ПК.

Норми, які потребують пояснень

Дарина Мотрич,
Біла Церква

— Мені не зрозумілі кілька положень Кодексу, що стосуються податку на прибуток. Зокрема 6-й пункт прикінцевих положень. Якщо, приміром, ми зробили ремонт орендованої споруди в 2005 році, то чи можемо нині поставити його під амортизацію не на 20 років, а на 15?

— У вас ремонт орендованого будинку становить собою умовний об’єкт для нарахування амортизації. Маєте визначити для нього термін корисного використання (для умовного об’єкта це дата ремонту). Відповідно до Кодексу (ст. 144) для будинків це не менше 20 років. Самостійно визначений строк корисного використання порівнюєте з терміном корисного використання, зазначеним в ст.144. Тобто обчислення починається від дати ремонту і становить не менше 20 років. У вашому випадку це 2025 рік. Якщо відмінусувати 2011 рік, то виходить 13 років 9 місяців. Розраховувати амортизацію треба не менше ніж на цей термін. А вартість берете залишкову за даними бухгалтерського обліку по цьому об’єкту й ділите одне на інше. Це і буде та сума, яку треба щоквартально списувати на витрати.

— Розтлумачте, будь ласка, й таке положення: первісна вартість основних засобів не збільшується на вартість придбання або поліпшення після дати набрання чинності розділом 3 цього Кодексу в частині витрат, віднесених як збільшення балансової вартості об’єкта до такої дати.

— Тут ідеться про те, що двічі не робиться одне й те саме. Якщо ви один раз це врахували до набуття чинності Кодексом, то після не потрібно.

Віталій Соломаха, 
Харків

— У рекламі українська національна лотерея анонсується як така, де виграші не обкладаються податком на прибуток. Але ж у новому Кодексі сказано, що будь-який прибуток оподатковується.

— У нас сьогодні «пряма лінія» про податок на прибуток. Його сплачують виключно юридичні особи та об’єктом оподаткування є прибуток підприємств, який отримується за результатами господарської діяльності. Те, що ви запитуєте, стосується оподаткування фізичних осіб. Відповідь на Ваше питання можна буде дізнатися під час іншої «прямої лінії». Стежте за анонсами в газеті «Урядовий кур’єр».

Світлана Бобер,
Миколаїв

— Мене лякає звітність про податок на прибуток. Коли підприємство ще не приносить доходів, а переважно витрачає кошти, однак у звітності треба показувати прибуток. До того ж нараховують додатково коефіцієнт. Це справді так має бути ?

— Коефіцієнти з податковим навантаженням ніяк не впливають на права підприємства. Воно має право і повинне декларувати лише те, що отримало фактично.

Марина Остапчук,
Ужгород

— Чи змінилися суми добових, які сплачують під час відряджень?

— Добові нині встановлюються по-різному. У тих структурах, де працюють державні службовці, в бюджетних установах, а також тих, що отримують бюджетне фінансування, виплати встановлюються постановою Кабінету Міністрів та наказом Мінфіну від 17 березня 2011 року № 362. Для всіх інших згідно з Податковим кодексом з 1.04. 2011 року сума добових становить 0,2 мінімальних зарплат на початок року. Тобто якщо брати нинішній рік, то це 941 гривня, яку треба помножити на 0,2. Виходить 188 грн 60 коп. замість 30 грн, які були до набрання чинності Кодексом.

— А закордонні відрядження?

— Формула визначення аналогічна, але множити доведеться на 0,75 мінімальної зарплати, яка була на початок року: 941 х 0,75 = 705,75 грн. Раніше добові визначалися залежно від країни, розміру міста та ще й в іноземній валюті.

— Правда, що посвідчення про відрядження не обов’язкові?

— Починаючи з 1 квітня законодавством не передбачено наявність посвідчення про відрядження для всіх категорій працівників. Але бажано, щоб вони мали з собою наказ про відрядження (це для того, щоб у готелі з відрядженого не брали туристичний збір).

Віра Досєва,
Крим

— Якщо підприємство не проводить діяльності й перебуває на загальній системі оподаткування, то як у такому разі здавати декларацію? Чи є обов’язковим у такій ситуації додаток?

— Коли заповнюється декларація, то там перелічені всі додатки і є місце для відповідної позначки, аби зазначити, які саме додатки підприємство здає. Самостійно зазначені платником в основній частині декларації додатки треба додавати до декларації. Тобто підприємство самостійно визначає, які додатки воно дає, а які ні.

— Який порядок переносу збитків з урахуванням минулих літ: приміром, з першого кварталу на другий?

— Кодексом передбачено врахування збитків, яких підприємство зазнало у першому кварталі при обчисленні податку на прибуток за податковий період — другий квартал 2011 року.

Підготувала Лариса ДАЦЮК,
«Урядовий кур’єр»

ДОСЬЄ «УК»

Олег АНГЕЛОВ. Народився в 1970 році в Миколаївській області. Закінчив Миколаївський кораблебудівний інститут, а згодом Одеський фінансово-економічний коледж за фахом «бюджетні фінанси» (спеціалізація «податки і оподаткування») та Київський національний економічний університет за фахом «адміністративний менеджмент». У податкових органах працює понад 17 років. Нагороджений орденом за заслуги ІІІ ступеня.

ПРЕС-ЦЕНТР «УК»

З питань органiзацiї та проведення «прямих лiнiй» i «круглих столiв» «Урядового кур’єра» звертатись до керiвника прес-центру Анни ШИКАНОВОЇ за електронною адресою: imrich@ukcc.com.ua